HomeVolharden bij het ideaalPagina 19

JPEG (Deze pagina), 1.16 MB

TIFF (Deze pagina), 7.97 MB

PDF (Volledig document), 27.98 MB

. . .- . -.- .·. _
l ^ i
l
j
*7
de Liberalen tegenover de Antirevolutionàiren te sterken,.
§ en Dr. de Visser heeft omgekeerd, bij elke gewichtige
g beslissing, óns tegenover het Liberalisme gesteund. En
daarom, blijft deze fractie, ook bij de komende stembus
ons soortgelijke vruchten toewerpen, zoo zal er voor ons-
‘£’i allerminst reden tot klachte zijn. Slechts zal de kroniek.
i van het parlement dan nogmaals constateeren, hoe de
'• kroniekschrijver van Utrecht door zijn eigen geestes­­
l gi kinderen wordt verteerd. [
j En wat nu ten slotte de Vrij-antirevolutionairen betreft,.
zoo valt dankbaar te erkennen, dat ze, voorzoover ze
2 ip persoonlijk weleer tot onzepartij hebben behoord, nog wtq
antirevolutionair gebleven zijn. Ik zie daarom zoo menige
‘ . bedenkelijke uitlating op het stuk der beginselen niet l
_··· S voorbij. lk weet óók wel dat ze zich bijna uitsluitend uit de
i i hoogere klassen recruteeren. En zeer blijft het de vraag, of `
.· ,l·‘ we in de sociale vraagstukken met hen verder zullen komen-
Maar dit blijft dan toch, dat hier oude banden liggen, die
1, nooit nalaten te trekken; dat zij even als wij het absolute
standpunt welbewust verwerpen; dat in de schoolvraag zij;
j met ons, en wij met hen, bijna geheel accoord gaan; en
jj niet het minst, dat ze in hun eminenten leider, den heer
‘i de Savornin Lohman, een man bezitten, die steeds een.
P strijdbaar held voor onze Christelijke belangen zal blijven,. i
en niet minder een sieraad van ons parlement.
Slecht staat alzoo de kans op samenwerking niet; mits één..
‘ dvi ding ons steeds helder voor oogen sta: Niet het mengelmoes,.
noch de fusie, alleen het feder atief optreden,kan ons, als Anti-
_, · revolutionaire partij, bij die saam werking, onze zelfstandigheid
waarborgen. Onze beginselen zijn scherper belijnd; voor
óns ligt het uitgangspunt niet in den aanvang der vorige,
maar i` in het hart der Ióde eeuw; onze kracht ligt in een.
ander volksdeel ; het tempo waarmeê we voorwaarts schrij--
den, is sneller; in de actueele politiek zijn we met onze j
{ idealen dieper doorgedrongen. En daarom tegen saamé-