HomeVolharden bij het ideaalPagina 17

JPEG (Deze pagina), 1.14 MB

TIFF (Deze pagina), 7.90 MB

PDF (Volledig document), 27.98 MB

I
l *5
{ stemmen uitbrengen op onzen- candidaat. In het antipa­ ,
pisme van ’97 viel dan ook weinig anders te bewonderen,
‘. dan de roekelooze onbeschaamdheid, waarmee tal van
l liberale agenten, tegen beter weten in, van een >>Bartholo¥ j
· `, meusnacht<< en van »brandstapels<< gewaagclen, op niets ten
Q eigen bate fspeculeerend dan op de onkunde van het
, publiek. De uitkomst was dan ook, dat het ministerie
j. Pierson, uit zoo antbpapistische actie opgekomen, zich i
haastte bij voorkeur zelfs onze Roomsche landgenooten met ,
zijn beleefdheden als te overstelpen. Voor ons staat de
zaak dan ook eenvoudig zoo: Sluit ge de Roomschen "
- buiten ‘de‘hedendaagsche Christenheid, dan is de Protes­ i
j tantsche geloovige°Christenheid met handen en voeten 4 l
gebonden, en voor altoos, aan de ongeloovige meerder- i
heid overgeleverd, en wordt, alle verzet tegen het Revolutie# ,
beginsel doelloos. iWi1t' ge daarentegen den strijd voor
ïli den Christelijken grondslag van ons staatsleven met hoop ïl
[ op zegepraal aanbinden, zij het u dan een oorzaak van be- i
rnoediging, dat de Roomschen u in dit uw Christelijk bedoe­ l
len nogfkrachtdadig steunen' kunnen, en leg af alle hoog- i
T hartigheid; dieï ook ­tegenover"hen, als uw medeburgers, g
ons niet past. Ook bij de komende stembus gelooft niemand
{ er aan, dat zonder hun 23 leden aan een meerderheid rechts
ook maar te denken valt. En wat houding heeft het dan, een K
' "zoo allesbeslissendenl factor,"waarop in de Kamer toch vas-
(àh telijk een ieder rekent, bij de stembus te ignoreeren. Slechts
één. standpunt kan hier hetoprechte zijn. Als trouwe Calvi-
nisten, op kerkelijk en leerstellig gebied u tegen Rome ,
te weer stellen; maar ini den burgerstaat met hun steun wel
j ter dege rekening houden, zoo, dikwijls ze voor uwe
_ . Christelijke school en voor den Christelijken grondslag van
il den Staat bereid zijn met u op te komen. Beverwijk bracht in
dien zin,”toen Cremer viel, winste voorhet Christelijke belang.
‘ ··In Ltheoriestaan aan de Roomschen het naast »de Christe-
1,
[ n .