HomeVolharden bij het ideaalPagina 16

JPEG (Deze pagina), 1.12 MB

TIFF (Deze pagina), 7.90 MB

PDF (Volledig document), 27.98 MB

.14
het nimmer te. doen., Sterkazoudenjzij p_rijsstelle_n­ op ·-v;_ e en {
missie bij het Vaticaan, maar ze weten zeer wel, dat ze ook
hiertoe, van welke Protestantsche partij hetzij, nooit in-edeg ‘.
werking te wachten hebben. Ik ga verder,,_Indien_ Rome l
t op het punt stond van Nederland een fklein Spanje · `,
te maken, zoodat het, van de overgroote meerderheid Q
der bevolking zeker, op ons geheele · staatsleven het ,
,Roomsche stempel poogde te zetten, zou onverwijld §.
verzet ons door plicht geboden zijn. Nooit, toch imag
vergeten worden, dat Rome een aásvluie macht .y¢mgç;i§
woordigt, die in onverbloemde taal op ons allen als ketters Q;
haar anathema werpt, en krachtens onzen Doop onsonder ­
het rechtsgebied van haar Bisschoppen trekt, Godsdienst- j
vrijheid kan door Rome officieel nooit anders dan als i
dwaling worden gebrandmerktnen in Spanje vroeghet
Episcopaat nog kort geleden om sluiting van alle protes-
tantsche kerk_ en school. In het afgetrokkene kanmen ill
derhalve met zulk een absolute oppermacht nooit op voet [
van vrede leven, en er meê saamwerken nog veelgmin.
Maar zoo staat het in Nederland­mçz‘.‘Q Yoor_eer_st,zijn
.onze Roomsche landgenooten Ned_erlander;s en geen Span- f
jaarden, en verreweg de meesten hunner meenen het
oprechtelijk, zoo ze gelijk de meeste_Roomsche­n-hier te
lande in de 16e eeuw, voor godsdienstvrijheid, ook, der
andersgezinden, opkomen, En wat alles afdoet, ze-zijn '
` hier te lande mzëzderáezd, zonder ooit kans te hebben om àn
` meerderheid te worden. _ En nu volgt het uit hun-systeem
zelf, dat deze zelfde macht, die metterdaad uiterst __ge­
vaarlijk wordt, zooïlra ze meerderheid is, zoolang ze
minderheid blijft, al het gewicht ·.van haar invloed juist j
voor de godsdienstvrijheid in de schaal. moei werpen. Het n .
ialemrz passe beheersjcht hier te lande dan ook hun l
geheele houding. Hun optreden is beleidvol_, en, hun
inschikkelijkheid heeft hen vroeger evenwillig zelfs Thor-
becke in het Zuiden doen kiezen, als ze nu vaak, hun
1,
E