HomeVolharden bij het ideaalPagina 15

JPEG (Deze pagina), 1.15 MB

TIFF (Deze pagina), 7.91 MB

PDF (Volledig document), 27.98 MB

H ,_ ,;;,
· is
il I3
j pogen niet dan met moeite verbergen; en ook zij die onder
den heer de Savornin Lohman ,,in de bootjens" waren
l afgedeinsd, begonnen neiging te vertoonen tot wederaan­
j knooping van oude banden. Dit heeft onzerzijds er
j Il toe geleid dat onze Kiesvereenigingen hem en de oude j
Fi vrienden, die met hem ons verlieten, op hun kamerzetel
wenschen te handhaven, en dat bij herstemming het bieden
". van wederzijdschen steun nog steeds waarschijnlijk blijft. jl
, ,Of men in enkele streken nog verder zal kunnen gaan,
I en door stemuitruiling paarsgewijs enkele districten zal
i ` kunnen doen omslaan, leere de uitkomst. Intusschen,waar i
Q het op meerdere sàarnwerking èn,hunnerzijds èn onzerzijds
‘ i wordt toegelegd, is hier toch een woordder openhartigheid ip
plicht. En dan constateer ik in de eerste plaats, dat wij, i
i V * Antirevolutionnairen, waar het om de beveiliging van den _.
u Christelijken grondslag van ons staatsleven gaat, onze l
‘ Roomsche landgenooten niet buiten het christelijk erf {
j mogen sluiten. De Roomsch­po1itieke geschriften van La l
i Menais, Haller, de Bonald, de Broglie e, a, behooren volgens j
l Groen van Prinsterer tot de uitnemendste antirevolutio-
naire literatuur; en reeds in 18 53, heeft hij in de Tweede
ll i Kamer het tegenover de Bosch Kemper betuigd, dat anti-
revolutionair de naam is van een politieke richting, ,,die
1 niet binnen de grenzen der Hervormde, zelfs niet der
t Protestantsche gezindheid, beperkt is."
' Is hiermede gezegd dat we de protestantsche traditiên,
die nog in ons staatsleven zijn ingeweven, ten believe i
van onze Roomsche landgenooten, willig zouden prijs-
3 geven? Geenszins, In het naburig België, om slechts ç
één voorbeeld te noemen, bepaalt de Roomsche traditie
de openlijk erkende feestdagen, hier de Protestantsche.
In een voorstel om de Maria­feesten hier van staatswege
li te vieren, zou ons volk dan ook nimmer bewilligen. Alleen
j we konden nog nimmer een voorstel er toe bestrijden,
eenvoudig omdat de Roomschen zoo verstandig waren E