HomeVolharden bij het ideaalPagina 12

JPEG (Deze pagina), 1.12 MB

TIFF (Deze pagina), 7.96 MB

PDF (Volledig document), 27.98 MB

lö ­
Zoo heeft Groen van Prinsterer het ons opnieuw< gelet-er- _.
aard. Zoo heeft de antirevolutionaire partij het steeds J
begrepen. En zoo alleen, ik weet het, is het ook u ge- ‘
sproken uit het hart. r j
` Zij ter volharding in die idealeopvatting van onze taak
niet het minst, wat we in deze dagen beleven, uten spoor-
slag. Nog zoudt ge een boekerij kunnen aanleggen van de
geharnaste en breede betoogen, vwaarin, veertig jaren
lang, van liberale zijde, bij hoog en laag, beweerd werd,
dat de natie aan de neutrale volksschool gehecht was; G
en dat alleen dzk school de natie kon redden] Lange
‘ jaren stond Groen van Prinsterer tegenover dien g‘eweI­
digen stroom der publieke opinie als een roepende in de li
woestijn. Dwazer dan Groen’s beweren, dat de volksschool
vrij moest zijn, was er niet. Nog hoor ik Kappeyneivan
de Capello in de Tweede Kamer tegen mij ’demonstreeren,
dat de adelaar dan maar het lam grijpen en de minde‘r« G
heid onderdrukt moest worden. De fetisch zou op zijn
voetstuk blijven, en het officieele Nederland de wieroo;k=
schaal blijven zwaaien. Maar Groen, sterk in zijn God,
wist van geen wankelen noch wijken.’Hij. hield vol. Het
kind uit Christenouders geboren zou enmoesá zijn Chrisà
lijke School erlangen. De moderne secteschool kan niet j
de school van Neerlands volk blijven. En wat zien we il
nu? Eerst vielen de Roomschen bij. Toen behaalde Mackáy lj
zijn principieele overwinning. Daarop wierpen de Sociaal-
T democratische onderwijzers roet in de neutrale schoolpot, j
En nu eindelijk kwam Borgesius door zijn Leerplicht heel
de schoolwereld op stelten brengen, En de uitkomst is-, j
dat de politieke evenaar ten leste doorzwikte; dat staatsraad j
Hubrecht alarm tegen de neutrale school sloeg; en dat
Kappeyn e’s theorie, door schier heel de liberale pers verlaten,
almeer voor Groen’s oppositie de vlag strijkt. Zeg zelf dan,
is er ooit voldingender bewijs geleverd van den triomf
.waal=meê volharding bij het. ideaal in het eind gekroond