HomeDe finantieele toestand der Maatschappij tot Exploitatie van StaatsspoorwegenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 7.50 MB

PDF (Volledig document), 29.89 MB

. G in j
( overgegaan, dan zoude voor de exploitatie van het thans
` . door SS. beheerde net (afgezien van den geringen invloed
dien de afstand der lünen Dordt-Elst en Leeuwarden-
‘ Stavoren heeft uitgeoefend) f 2,039,681 +rondf 1,800,000
( = f 3,839,681 aan huur betaald zün, waaruit volgt, dat
j men er destijds voordeel in zag, hetzelfde net tegen een
i hoogere huursom te exploiteeren dan waarvoor het thans
geschiedt en het dus moeielük aangaat te beweren, dat de
i thans verschuldigde huur voor de Maatschappü al te be-
i zwarend zoude wezen.
F De ruil door de SS. gedaan was dus niet slecht. In die ·
dagen waren dan ook velen van meening, dat bij de ver-
. deeling van het Nederlandsche Spoorwegnet de SS. tegen-
i over de H.S.M. het leeuwenaandeel had verkregen en dat
het voor laatstbedoelde maatschappij een harde strijd zonde `
wezen om het tegen de SS. te kunnen uithouden. De finan- .
t_ tieele toestand was evenzeer gunstig. Dank zij het voor-
zichtig beheer van den afgetreden Directeur­Generaal, den "=
in heer Vrolik, konden in het tiental jaren onder zijn bestuur
belangrüke bedragen worden gereserveerd en zonder zich
aan optimisme schuldig te maken, kon men met de beste
verwachtingen voor de toekomst, het nieuwe tüdperk be-
" ginnen. ‘
e Dat van dit alles intusschen niets te recht is gekomen,
dat het beheer in de jaren na 1890 slechts tot verliezen
en teleurstellingen voor de aandeelhouders aanleiding gegeven
2 heeft, leert ons een vergelijking van de balansen over de
ZV jaren 1889 en 1893.
Zooals uit de toelichting tot de balans over 1890 in het
Verslag (pag. 84) blijkt, is deze in dat jaar, wat den vorm
aangaat gewijzigd en in overeenstemming met den nieuwen ll"
toestand gebracht. Dientengevolge werden de debiteuren j
Wam·b0i·_qhapiiaaZ, Koszfen van Oprichting, en Verschil hrs- j
‘ l