HomeDe finantieele toestand der Maatschappij tot Exploitatie van StaatsspoorwegenPagina 6

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 7.55 MB

PDF (Volledig document), 29.89 MB

L 4 ` j
; , Het resultaat van een dergelijk onderzoek vindt men
i hieronder opgeteekend en de conclusie, die daaruit moet.
i getrokken worden is o. i. deze, dat de eenige oorzaak van
A het verval der Maatschappij moet worden gezocht in het
jr onoordeelkundig beheer en geenszins moet worden toege-
j schreven aan invloeden van buiten, als daar zijn de slechte ' _
V werking van de spoorwegovereenkomsten van 1890 (zooals
wel beweerd wordt), de verminderde ontvangsten door _
verminderd verkeer en meer dergelijke. . _
g Deze gevolgtrekking - en het is ons niet mogelijk tot D
i een andere te geraken, kan niet nalaten een onbehagelijk
D gevoel van wrevel te verwekkeni en stempelt den tegen- n
i woordigen toestand der SS. tot een hoogst ernstigen. .
; ’ Wanneer toch een spoorwegmaatschappij moeielüke jaren
doorleeft, door invloeden van tijdelijken aard, zooals 0. a. ii
verminderde ontvangsten als gevolg van kwijning van het
verkeer, of uitbreiding van het net door toevoeging van
nieuwe lijnen, waarover het verkeer zich nog moet ont- "·`
wikkelen, dan blijft de waarschijnlijkheid, zoo niet de zeker-
heid bestaan, dat op de magere jaren betere tijden volgen
en men tracht de slechte invloeden der verminderde ont-`
D i vangsten zooveel mogelijk te bestrijden door de uitgaven
Q tot een minimum te brengen en door vooral, alle niet strikt
noodzakelijke uitgaven uit te stellen: men zet de tering
naar de nering. Dezen weg volgt een verstandig bestuur M
. e en het gevolg daarvan zal wezen, dat de Maatschappij wel __
j eenige minder goede jaren doormaakt, maar ook bg de min-
i ste verlevendiging van het verkeer den weldadigen invloed
L bespeurt van de maatregelen, die door een· gepaste zuinig-
heid waren voorgeschreven. _ ijê
, Had het bestuur der SS,. aldus gehandeld, dan zoude er
thans geen reden voor de vraag zijn of niet het oogenblik
lj is aangebroken voor de aandeelhouders om over te gaan
M _