HomeDe finantieele toestand der Maatschappij tot Exploitatie van StaatsspoorwegenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 961.17 KB

TIFF (Deze pagina), 7.50 MB

PDF (Volledig document), 29.89 MB

ï
~ s
.... - `
ä
l
El
il
Het feit, dat de aandeelen der Maatschappij tot EXploi­
_ tatie van Staatsspoorwegen (voortaan aan te duiden door SS.)
in den laatsten tüd aanmerkelijk in waarde zijn verminderd,
j heeft niet nagelaten de aandacht in hooge mate te trekken
S en men heeft zich met bevreemding afgevraagd, hoe het
mogelijk is, dat terwijl hare zustermaatschappij, de Hol-
landsche IJzeren, de beurswaarde van haar aandeelen lang-
` zaam en gestadig ziet rijzen, de koers van die der SS.
binnen korten tijd, aanzienlijk, zelfs tot 90 0/0 viel.
Voor die bevreemding bestaat dan ook oppervlakkig p
‘ beschouwd des te meer grond, omdat de positie waarin l
beide Spoorwegmaatschappijen zich na de overname Vàll ·
den Nederlaiidschen Rhijnspoorweg bevinden, tamelijk gelijk j
V i is ­- zelfs welbeschouwd de SS. eigenlijk in gunstiger
toestand kwam dan de Hollandsche; voor dit laatste pleiten
S ook de meerdere ontvangsten per dagkilometer van de SS.,
_- welke in 1893 voor deze maatschappij f 33,52 bedroegen
{ tegenover slechts f 27 voor de Hollandsche Spoorwegmaat-
gèj schappij (H.S.M.). n
Het komt ons voor, dat het niet moeielijk is hiervan de
ii oorzaken aan te geven, wanneer men met de jaarverslagen
j in de hand den toestand nagaat, waarin de SS. zich in de
jaren na 1889 bevond.
l