HomeDe finantieele toestand der Maatschappij tot Exploitatie van StaatsspoorwegenPagina 27

JPEG (Deze pagina), 1.11 MB

TIFF (Deze pagina), 7.49 MB

PDF (Volledig document), 29.89 MB

j - 25
Q, « locaaldienst waarvan dan alweer - de ongeriefeläkheden aan dat
‘ uitstappen verbonden nu nog daargelaten ­­ het gevolg is, dat het _
j traject van 47 kilometer 70 minuten vordert, en deze regeling is
daarom te vreemder, omdat die sneltrein aan het station Weesper­
I poort te Amsterdam langer ophoudt dan elke andere trein, en wan-
` _ · neer dit het geval niet was, dan zou juist de tüd gevonden zgn om,
te Zeist-Driebergen te stoppen. Waarom eene zoo onbegrgpelüke
A ’ regeling? Het internationaal verkeer eischt zoo min mogelük opontï
houd onder weg, zegt men, ten einde op de verbindingspunten zonder
i vertraging aan te komen. Ik laat dit in zgn waarde, maar vraag
fi dan: waarom niet het systeem van gliprütuigen toegepast, dat door
_ de Nederlandsche Rhünspoorwegmaatschappü hier te lande werd inge-
· voerd en door de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij werd
· · overgenomen, zonder dat, voor zoover mü bekend, ooit daarvan een
" ongeluk het gevolg is geweest.
” Wat van dit alles zg - ik behoef wel niet te zeggen, dat eene
· dergelijke regeling ten nadeele van de Spoorwegmaatschappij zelve is; _
{ het verkeer Zeist-Amsterdam gaat meer en meer via Hilversum, sedert
" ' de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappg aan de Bildtstraat te
~ Utrecht een station heeft geopend - en ook ten nadeele van de streek
Driebergen, Doorn, Wijk, Amerongen. Het aantal reizigers is in de
` laatste jaren dan ook geregeld afgenomen. De Staatsspoor heeft dit
_ j gevoeld en nieuw leven willen scheppen door de invoering van een'
? locaaldienst tusschen Utrecht en Driebergen. Ik wil van dien uiterst -
j ` langzamen, maar ik wil dankbaar erkennen in uiterst comfortable wagens
j uitg-evoerden dienst geen kwaad spreken, ja, ik zou hem ten zeerste
· toejuichen, wanneer hij zuiver en alleen een toegift was. Maar nu van
i " deze invoering het gevolg is en nog meer zou kunnen worden, dat de
beste treinen het station Driebergen voorbüstooinen, nu noenrik hem
`_ een onpraktisch en zeker duur middel, om het in vroeger jaren door
_ ’ dat station bereikte totaal van ontvangsten te herkrggen.
‘· Wegens den nauwen finantieelen band, die er tusschen den Staats- _
‘ i spoorweg en den Staat bestaat, acht ik het een staatsbelang, dat van
E den eenen kant de exploitatie en de administratie der Staatsspoorwegen
­- ik heb mij onder meer afgevraagd of het hoofdgebouw te Utrecht
een zoo kolossale uitbreiding behoefde? - en van den anderen kant,
A dat vruchtbare verbindingen als die tusschen Amsterdam en Zeist~
* Driebergen niet worden opgeofferd aan de eischen, gelijk men beweert,
_ van het internationaal verkeer, dat inderdaad langs de lijnen der voor-