HomeDe finantieele toestand der Maatschappij tot Exploitatie van StaatsspoorwegenPagina 26

JPEG (Deze pagina), 1.14 MB

TIFF (Deze pagina), 7.49 MB

PDF (Volledig document), 29.89 MB

.j 24 `
fë - Door don Hoor Van Borokol o. a. wordt dit punt in zün ts
D j roods aangohaaldo rodo aldus aangovoord:
;ï· Er mag voor do diroctiën dor spoorwogmaatsoliappüon oon zokor
D; gonot in liggon olkandor vliogon af to vangon on zulks niot zoldon D
ton kosto van aandoolhoudors on bolastingsohuldigon; do inlogging van `
Q niouwo intornationalo snoltroinon mogo ivoor do dirootio oonigo aan- j
trokkolükhoid hobbon, do bowonors dor tussohongologon plaatson, dio
op do voor hon moost gosohikto uron don troin voorbü zion hollon,
vindon dit gonot uitorst goring. Wannoor dit nu alloon goldt voor gohool A
niouwo troinon on mon had do oudo dio proofondorvindolük good go- jl
rogold waron goblokon intact golaton, ik zou hot dosnoods tot op _
zokoro hoogto kunnon billükon; maar mon hooft niot zoldon dio oudo ·
troinon gosupprimoord on daarvan do goodo vruchtbaro vorbinding i ·
godooltolük opgoofford. Dit boworondo, hob ik in ’t büzondor hot oog
op hot station Zoist­Drioborgon. Hot is bokond, dat dit station hooft D
bohoord tot do bosto tussohonstations dor Rhünspoor on blijkons do
in hot vorig jaar vanwogo hot Ministorio van Watorstaat ons vor- {
, sohafto opgavo tot do zoor goodo van do Staatsspoor is blijvon bohooron. ' '
A Bokond is hot ovonoons, dat dit station oon voodingslün bozit in do »
uitstokond goêxploitoordo Oostorstoomtrarn on dat hot dos zomors vooral
ij 1not Amstordain oon uitgobroid on luoratiof vorkoor hooft. Do Rhün­ _ `
spoor zag haar bolang in door voor oon goodon troinonloop op dit _ j
jl trajoot to zorgon. Maar wat hooft do Staatsspoor godaan? Hot hooft ?
don schijn alsof zg 1not opzot hot vorkoor van Amstordam uit wil E
woron. Do oorsto troin is op oon onmogolük uur, dos morgons 0111 _
half zos, do twoodo vortrokt op oon good uur uit Amstordam, maar L
j blüft zondor rodon oon half uur to Utrocht staan. Do daarop volgondo ·
dirooto troin gaat van Amsterdam (Woosporpoort) om half twaalf, maar,
oon typo van oon boinmolaar als hij is gobruikt hg 75 minuton voor `.
oon afstand van 47 kiloinotor. Eorst om 5 minuton na 1 uur vortrokt _ I
uit Amstordani do oorsto dirocto snoltroin, dio to Zoist-Drioborgon
do boloofdhoid hooft stil to lioudon, oon troin voor hot locaal vorkoor - ‘
uit don aard dor zaak van woinig of goon nut. Torwijl do Nod.
Rhünspoorwogniaatschappü torocht had ingozion wolk bolang had
l or zorg voor to dragon, dat do hooron, dio dagolüks van Drioborgon ‘ E
` uit hoon on woor naar Amstordani gingon (or waron or toon wol oon
vijftig) oon troin haddon dio hon na afloop van hun zakon in do
hoofdstad naar Drioborgon torugbraoht, laat do Staatsspoor dion troin j
wol uit Anistordain als snoltroin vortrokkon op ongovoor hotzolfdo uur,
gl maar to Utrooht mooton dio roizigors uitstappon, om, na oorst büna ’
oon kwartior gowaoht to hobbon, to stappon in don zoogonaamdon t
jj .
l.
ll j