HomeDe finantieele toestand der Maatschappij tot Exploitatie van StaatsspoorwegenPagina 25

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 7.51 MB

PDF (Volledig document), 29.89 MB

H V 23
M vier treinen daags in elke richting ­ het contractueele mini-
mum - reeds meer dan f 16800 zullen bedragen, zoodat
ä zelfs in aanmerking genomen de indirecte voordeelen, die
‘ j` deze spoorweg als voedingslijn kan aanbrengen in de eerste
i jaren zeker en vermoedelük wel voortdurend, deze exploi-
t tatie aan de SS. een verlies van circa f 5000 per jaar
ï zal opleveren.
T Door het onoordeelkundig en duur beheer der SS. zijn,
zooals wij meenen te hebben aangetoond, schatten verloren.
De oorspronkelüke netten waaruit het complex bestaat, _
konden, hoewel niet in bloeienden toestand verkeerende,
toch voldoende winst maken om daaruit matige uitkeerin-
l gen aan de aandeelhouders te verzekeren. De exploitatie
’l · - althans op de NRS., gevoerd met een uitstekend
geschoold personeel, dat geleerd had zooveel dat mogelijk
; is, zelfstandig te arbeiden - geschiedde volgens flinke
*, deugdelijke commercieele begrippen met de overtuiging tot
richtsnoer, dat een eerste vereischte om de onderneming
te doen bloeien, was den handel te gerieven overal waar
« dit zonder schade kon geschieden. Hoever is men daar
, ' thans van verwijderd! Wanneer· de schatten, die de ex-
t ploitatie van het tegenwoordig net der SS. in de laatste
’ X jaren gekost heeft, ten minste gestrekt hadden om deze ,
i ‘ tot een hoogen trap van volmaaktheid te brengen, dan
zouden althans de handel, het publiek daarvan de goede
.,,,;;, vruchten genieten; maar dit is allerminst het geval en de
‘ J overdreven centralisatie waardoor o. a. aan de stationschefs
I alle macht ontnomen werd, en de administratieve omslag ­
hebben reeds voor lang allerwege klachten doen rijzen en
_ menigeen tot de overtuiging gebracht dat de tegenwoordige
j exploitatie op het net van den ouden Rhijnspoorweg verre
1 achterstaat bij de vroegere.