HomeDe finantieele toestand der Maatschappij tot Exploitatie van StaatsspoorwegenPagina 24

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 7.51 MB

PDF (Volledig document), 29.89 MB

. _ 22 _
E - betreffende de exploitatie van den lokaalspoorweg Schoon- ri
V hoven-Gouda, welke ter bekrachtiging door de Wetgeveiide 1
Macht is ingezonden.
Volgens die overeenkomst is de SS. bereid zich met ‘ Q`
, de exploitatie van dien weg te belasten tegen een jaar-
lijksche vaste huur van f 13000 en het genot van alle H
g inkomsten. E
De weg is lang 17,5 kilometer. Hij zal loopen door een
streek zonder veel vertier en waar geen instellingen ge- ·
vonden worden, die eenig goederenvervoer van beteekenis
zullen aanbrengen. Dit in aanmerking genomen, zal men
dezen lokaalspoorweg wat zgn opbrengstvermogen betreft
S het best kunnen vergelijken met den lokaalspoorweg Hoorn-
Medemblik. Deze bracht volgens het jaarverslag der H. S. i
M. in 1889 (in latere verslagen wordt deze ontvangst niet li ‘
meer gespecificeerd opgegeven) - dus in het tweede jaar
waarin de exploitatie over een vol jaar plaats had, nog i
geen volle f 4-.- per dagkilometer op. Volgens dezen maat- ’,
staf zal de opbrengst op Gouda-Schoonhoven bedragen
17,5 >< 365 >< f4 ....... = f 25550.-
Hierbij de helft van de vergoeding voor ` j
j medegebruik van station Gouda . . . ,, 500.- Q
Rond .... H H.
Af vaste huur ......... ,, 13000.- .
Zoodat dus overblüft ....... f 13000.- lj
lr aa
j ` ter bestrijding van de exploitatiekosten, als mede van de ^ a
· rente van, en de verplichte afschrijving op het kapitaal, .
dat voor aanschafling van rollend materieel noodig is.
Dat deze spoorweg een bron van verlies zal wezen is ,
jr duidelijk, wanneer men nagaat, dat de zuivere exploitatie-
jj, kosten (gerekend op 33 cents per treinkilometer, en met 4
l