HomeDe finantieele toestand der Maatschappij tot Exploitatie van StaatsspoorwegenPagina 23

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 7.49 MB

PDF (Volledig document), 29.89 MB

‘ j ` 21 .
. S. Rotterdam tegen zich in het harnas gejaagd en zich het ver-
S i keer aldaar zien ontgaan, dat aan den concurrent ten goede .
r is gekomen. Dit geschiedde ter wille van de Zeeuwsche
. ‘ Stoomvaart­Maatschappij, die blijkbaar niet aan het oor-
i spronkelijke doel, waarvoor zij werd opgericht - uitbrei-
_ g ding van het verkeer over Vlissingen - heeft kunnen ·
voldoen, aangezien de onderneming thans naar Rotterdam
(ä is verlegd. En wat deed de SS. al niet in het belang
W · van de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland! De onverkwik-
_ ‘ kelijke geschiedenis van hetgeen ten behoeve van die
* i Maatschappij plaats vond - de discussiën, die gevoerd
werden op de vergadering, waarin besloten werd haar in
V staat te stellen drie nieuwe stoomschepen in de vaart te
r brengen, liggen nog te versch in het geheugen, dan dat
het noodig zoude wezen, hierover in bijzonderheden te
j treden. Nu de Regeering met een duidelükheid, die niets
. te wenschen overlaat, de SS. er op heeft gewezen, dat
. bij naasting door den Staat, deze in geen enkel opzicht
verplicht kan worden tot overneining van de door haar S
met de Maatschappij Zeeland gesloten overeenkomst of de
daaruit voortvloeiende verbintenissen, zullen bij naasting
j de aandeelhouders het wel op gevoelige wijze tot hun
l schade moeten ondervinden, dat dit hun door het bestuur .
i opgedrongen bezit, niet dan met groot verlies van de hand
j zal kunnen worden gedaan. Gelukkig zullen zij zich mogen
achten, wanneer dat verlies zich tot twee millioen bepaalt
of met andere woorden, dat uit dien hoofde de waarde {
` van hun aandeelen met niet meer dan 12 percent wordt
~ verminderd.
ä Wil men nog een bewijs, hoe weinig voorzichtig het tegen-_
woordig bestuur is bij het aangaan van verbintenissen
S met derden, dan kan gewezen worden op de overeenkomst
met de Krimpenerwaardspoorwegmaatschappü gesloten,
3 .
l
l