HomeDe finantieele toestand der Maatschappij tot Exploitatie van StaatsspoorwegenPagina 22

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 7.49 MB

PDF (Volledig document), 29.89 MB

~ 20 ' j
i ‘ slechts een schamel gebruik wordt gemaakt en waaraan , S.
‘ f 15.000 besteed werd; bij de uitbreiding ten koste gelegd 5
aan het station Zeist­Driebergen (f 29.000)l 1
Daaromtrent liet de Heer Van Berckel bij de discussiën . ‘
in de Tweede Kamer over de begrooting voor 1895 zich i
j als volgt uit: _
i ,,Geen enkel principieel woord (ook) van de te Driebergen gemaakte
voetbru , 24 tra en hoog, waardoor dit station voor personen van W
E
, PP
j eenigszins gevorderden leeftüd ontoegankelük wordt, zoodat deze, tot W
i schade van de Maatschappij te Utrecht uitstappen of wel van Am- · p
j ` sterdam komende ­- en dat is verreweg het grootste getal der reizigers ‘
i voor verder dan Utrecht ~- den Oosterspoorweg via Hilversum nemen.
* Maar een enkel woord van protest mag toch niet achterwege blüven ‘
r tegen de geldverspilling op kleine schaal den bouw van die brug. p
* Den eersten dag dat zg in gebruik kwam, was zg schier onbegaanbaar, jj
§ om de eenvoudige reden, dat men er in de eerste plaats niet aan gedacht .
Z had, dat de opgangen overdekt moesten zgn, wilden de reizigers niet
ä gevaar loopen te vallen op de hetzü glibberige, hetzü met sneeuw ¥
bedekte treden en in de tweede plaats, omdat men het goed had ge- Mi.
vonden de treden naar binnen te doen hellen, zoodat het water er op ·
bleef staan. Een en ander is in orde gebracht of zal het weldra wezen,
jl maar men had het bü den bouw moeten bedenken en het zou toen
zeker in verhouding veel minder geld gekost hebben." · `
# 2; ..
ï ï
`
i l Wij noemden hierboven het nieuwe station te Vlissin­
F gen en haalden dit aan als een voorbeeld van noode- l
looze opdrijving van kosten. Hierover nog een enkel
woord. 4 ä
Het verkeer met de Stoomvaartlün Vlissingen~-Queen- ná,
borough c. a. is` het troetelkind van de SS. in dier voege, ‘
U dat men zich te Utrecht op Vlissingen blind tuurt en daar- 4.
dOOI’ andere belangen aan de Waarneming ontsnappen. Voor
- de verbindingen over Vlissingen e in het algemeen voor
het verkeer over die haven - heeft men alles ve1l! Men s
jl heeft die havèen begunstigd met lage tarieven, daardoor
ll
li? .
i
1 i
ëï. . ‘
i, P il V M __, p J