HomeDe finantieele toestand der Maatschappij tot Exploitatie van StaatsspoorwegenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 7.54 MB

PDF (Volledig document), 29.89 MB

1 19
l" méér dan anderhalve ton bedragen. Dat dit nutteloos weg-
geworpen geld, is zal niemand ontkennen, die weet welk
. i een spaarzaam gebruik van dat rangeerterrein wordt gemaakt!
Vermoedelijk dezelfde redenen waaraan Elst haar ran-
; geerterrein te danken heeft, maakten in het oog der directie
j een belangrüke uitbreiding van het stations­emplacement
Gouda noodzakelijk, waar ongeveer 160.000 kubieke meters
jj, zand, aan de zanderij bij Maarn ontleend, moesten worden
aangevoerd. Wü zün niet in de gelegenheid met eenige
zekerheid een raming te geven van de kosten van deze
uitbreiding, maar in aanmerking nemende de groote hoe-
E veelheid zand, de vele sporen die bijgelegd werden en de
talrijke bijkomende werken (wijzigen en verleggen van lei-
1; dingen voor af- en aanvoer van water) die het gevolg
waren van de inklinking van den grond, zal men de totale
i kosten dier uitbreiding veilig op minstens f 130.000 kun­
nen stellen. Een belangrük bedrag, vooral, wanneer men
`T · weet hoevele sporen nutteloos liggen.
Het nieuwe Administratiegebouw te Utrecht (f 400.000).
1 Wü _ kunnen hierover alsmede over de overige werken
van uitbreiding in onzen staat vermeld, kort zijn. Veel woorden
zijn~niet noodig om het bedenkelijke aan te toonen van een
‘ dergelijk monument van centralisatiegeest als dit administra-
ä tiegebouw of van een uitbreiding als die te Utrecht, waar
voor meer dan vier en een halve ton een station zoodanig
` werd veranderd, dat het thans aan niemand meer voldoet,
_ of om nagenoeg anderhalve ton te besteden aan de uit-
je breiding van station Den Haag, dat onder het regime van
de NRS. in alle opzichten voldoende was gebleken. Wat
1 l kan men anders doen, dan de schouders ophalen over ver-
j kwistingen als plaats vonden bij het uitbreiden van station
1 Lage Zwaluwe (f 71.500); bij het bouwen van een halt als
j Velperpoort te Arnhem, waarvan betrekkáijk gesproken
à .
l