HomeDe finantieele toestand der Maatschappij tot Exploitatie van StaatsspoorwegenPagina 19

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 7.72 MB

PDF (Volledig document), 29.89 MB


. 17 j
t` Uitbreiding Vlissingen (*) .... ·. . f 480.000-
_ " l ,, Den Bosch (*) ...... ,, 1.500.000- i
, ,, Amsterdam Weesperpoort . . ,, 283.000-
_ ,, Zeist-Driebergen ..... ,, 29.000-
,, Werkplaatsen Utrecht . . . ,, 81.000-
z ,, Blerick . . . “ ..... ,, 27.000-
j Nieuw Administratiegebouw te Utrecht . ,, 400.000-
K wt ,, Hoofdgebouw te Zwijndrecht . . ,, 30.000-
Halte Amerika .......... ,, 20.900-
Goederenloods te Enschede voor Katoen in
l consignatie gegeven bij de Nederlandsche
ä Bank ......... a .... ,, 24.000-
Halte Velperpoort te Arnhem ..... ,, 15.000-
Uit deze gegevens blijkt nog meer dan uit welke andere
ook, met hoe weinig oordeel en zorg de belangen der aan-
deelhouders worden beheerd.
· - ï lntusschen valt omtrent de met (*) aangehaalde werken
` ? op te merken, dat deze werden gebouwd voor rekening
I . van den Staat (krachtens Art. 71 van de overeenkomst
j · van 1890) en deze dus niet bijdragen in de verhooging
van het kapitaal aan uitbreidingswerken ten koste gelegd,
j ‘ n r maar men verlieze niet uit het oog, dat het exploiteeren
ä van groote stations en stationsinrichtingen met aanmerke-
lijke verhooging van exploitatiekosten gepaard gaat en ·
daarom had de SS. er in haar welbegrepen eigenbelang
_ tegen moeten waken, dat aan stations als Groningen, Vlis-
{ _ singen, Den Bosch, een uitbreiding werd gegeven, welke in
geen verhouding staat tot het bestaande, of redelijkerwijze
lj te verwachten verkeer.
· Wat verder te denken van de overige uitbreidingen in
» den staat genoemd, die ieder voor zich er het hare toe
‘ hebben bijgebracht om den rentelast te doen stijgen en de