HomeDe finantieele toestand der Maatschappij tot Exploitatie van StaatsspoorwegenPagina 17

JPEG (Deze pagina), 1.10 MB

TIFF (Deze pagina), 7.53 MB

PDF (Volledig document), 29.89 MB

3 15
o i thans reeds met meer dan anderhalf millioen is overschreden.
Zoo werden daarop in die jaren rond 220.000 meter rails
vernieuwd, rond 100.000 M3. ballast aangebracht en meer
4 i dan 300.000 dwarsliggers! ·
Daartoe - zal men antwoorden - was de Maatschappij
,, in het belang van de veiligheid verplicht; de vernieuwingen
A A A konden geen uitstel lüden en het geheele NRSQ net, moest
V A met den meest mogelijken spoed voor zooveel den boven-
Qi bouw aangaat, worden vernieuwd. ‘ ·
Geloove dit, wie het wil! Ongetwijfeld vereischte die
bovenbouw vernieuwing, maar wanneer men in het oog
` houdt, dat op die in zoo hoogst gevaarvollen toestand ver-
keerende lünen onder het beheer der NRS, met snelheden
` werd gereden welke voor zooveel een bepaalde categorie
van sneltreinen betreft, grooter waren dan die waarmede ·
’· diezelfde soort van treinen onder het beheer der SS. ver- .
i. voerd worden, dan is de vraag gewettigd of men niet
*1, verstandiger hadde gedaan door de vernieuwingen aan den ,
weg van lieverlede te doen plaats hebben en in dier voege i
‘ dat het evenwicht tusschen ontvangsten en exploitatie-
kosten daardoor niet werd verbroken. ·
· Ook de redenen waarom de reeds genoemde uitbreiding
· van het Wagenpark noodig was, geven een goed denkbeeld
I van het minder oordeelkundig beheer in de laatste jaren.
i Het wagenpark der SS. bestond in 1893 uit 7317 wagens,
waarmede vervoerd werden 5.585.000 ton. i
bf De NRS. vervoerde 1.249.426 ton met 1813 wagens.
lc Nu werd in 1893 door SS. betaald aan wagenhuur
f 349.000 (de NRS. maakte van haar wagens een dus-
danig gebruik dat het betalen van wagenhuur vermeden
werd); rekenende, dat de huur en de waarde van het ma-
f terieel zich verhouden als 1 tot 10 (wat op een zeer hooge
L huur wijst), volgt dat de door SS. betaalde huur een waarde