HomeDe finantieele toestand der Maatschappij tot Exploitatie van StaatsspoorwegenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 1.15 MB

TIFF (Deze pagina), 7.53 MB

PDF (Volledig document), 29.89 MB

· l ‘
14 i
gemak voor het reizend publiek op goedkooper wüze schijnt te kunnen s '
. worden bereikt.
fïïf Waarom, om een paar voorbeelden te noemen, de treinen Amsterdam
naar Den Haag en Rotterdam e11 vice versa, die toch in den regel dun n
bezet zün, niet tot Nieuwersluis aan de eene züde, tot Gouda of Har- 4
s melen aan de andere züde te gelük dienstbaar gemaakt voor de richting
naar Duitschland -- dezoogenaamde bliksemtreinen uitgezonderd -
of voor de richting Enschedé? Thans rüden er treinen in die richtingen ri
op een half uur, ja op tien minuten afstand achter elkander en niet I V ,
zelden met weinig of geen reizigers. Een tweede voorbeeld. Waarom j
de treinen Amsterdam-Noord-Brabant niet tot Utrecht op soortgelüke r‘l’
V wüze dienstbaar gemaakt, enz. enz.Ik bedoel natuurlük niet den reizigers
de verplichting op te leggen van uit te stappen; maar ik bedoel de
combinatie van treinen voor zoover zü over aan verschillende trajecten
grenzende baanvakken_loopen. Dit zou ongetwüfeld veel trekkracht en
k materieel besparen. Ik veronderstel de mogelükheid van de tegenwerping,
fe dat de treinen daardoor te zwaar zouden worden en met de vereischte .
snelheid niet meer kunnen rüden. Ik antwoord hierop: wat de Rhün- _
spoor deed met haar materieel, dat kan de Staatsspoor met haar veel
voortreifelüker materieel zeker, en vergelnkt men de dienstregelingen Y I
van beide maatschappüen, dan ziet men spoedig, dat het vervoer thans
ïgjep niet noemenswaard sneller is dan toen."
Middellük of onmiddellijk staan met deze opdrüving van L
de treinkilometers in verband:
Een uitbreiding van het personeel met rond 2000 mem. _
‘ Een vermeerdering van het aantal locomotieven met ruim 50.
Een vermeerdering van het wagenpark met meer dan ­
2000 voertuigen, een en ander onder inachtneming 'van de I
ä{ïë” uitbreidingen die het gevolg waren van het in exploitatie- i
nemen van het NRS. net. ·
Verder: de verbeteringen aangebracht aan den bovenbouw br
aan de NRS. lünen. Wel verre van zich in de gegeven
omstandigheden te bepalen tot het verwerken van de
f 800.000 door het Rijk voor die verbeteringen toegestaan,
en voorloopig alleen de strikt noodzakelijke verbeteringen
aan te brengen, werd gedurende de jaren 1891 tot 1893 f
met zooveel kracht gewerkt, dat het bovengenoemde bedrag L
hij, i
· · . -· ‘
iii ‘

lijp, i ,_ p I II I I I I I .. er