HomeDe finantieele toestand der Maatschappij tot Exploitatie van StaatsspoorwegenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 7.55 MB

PDF (Volledig document), 29.89 MB

i 1.3
jj; Tot zoover het ingezonden stuk.
Ook aan waarschuwingen van andere zijde heeft het der
directie niet ontbroken. Zoo heeft bü de beraadslagingen ,
i over de Staatsbegrooting voor 1894 de Heer Van Berckel
lil GGD 0. ZGGY lI1l3€I‘GSS3.Ill3ë I'€dG gGWGZGIl op (18 Ol’1g€·
_ motiveerde uitbreiding van het aantal treinen.
` ,,De Exploitatie­maatschappü" - aldus zegt hg - ,,is, zoodra
_ den door haar zoo vurig verlangden terminus Amsterdam verworven A
· wi had, naar müne meening, onmiddellijk veel te grootscheeps van wal
_ gestoken. In plaats van wat men noemt de kat eens uit den boom te
zien en voorloopig zich ten nutte te maken het_ voorbeeld van de Ned.
Rhijnspoorweg­maatschappü, die wat men ook van haar moge zeggen, ,
i een voor haar aandeelhouders, niet onvoordeelige en voor het publiek
niet zoo ongeriefelüke leiding voerde, is men op eens een treinenloop
· gaan invoeren, die naar het mg voorkomt, paal en perk te buiten ging
en waarvan de aandeelhouders en als aankleve van dien, de Staat der
i Nederlanden, de wrange vruchten plukken. Als gevolg van den terminus
° Amsterdam, liepen er dadelük: van Amsterdam uit zelfstandige treinen:
g » 1°. naar Rotterdam en Den Haag via Breukelen.
in V 2P. ,, Brussel via Utrecht.
1 30. ,, Keulen ,, Emmerik. ·
( 4°. ,, dito ,, Kleef. . ,
5°. ,, Enschede via Utrecht-Arnhem.
­ A 6°. ,, Vlissingen via Utrecht.
Dit alles is wezenlijk heel mooi op het papier en maakt de dienst-
E _ regeling, die vier maaliper jaar, inplaats van tweemaal, gelük andere
maatschappüen het doen met kwistige hand verspreid wordt, tot een
A tamelük lijvig boekdeel. Maar helaas! het aantal reizigers nam in die
mate niet toe en op de baanvakken, die tengevolge van zoodanige
dienstregeling met een weelderigen treinenloop gezegend waren, volgde
. de eene zoo niet bijna ledige, dan toch zeer schraal bezette trein, den
anderen. En toen de zomerexploitatie reeds de te groote weelde in het
W gl licht had gesteld, werd desniettemin in den winter de toestand, op weinig
uitzondering na, bestendigd, natuurlijk met nog schraler resultaat. ­ K
jj; Nu geef ik dadelük toe, dat een royale treinenloop in het belang is
·"‘ van het reizend publiek en ongaarne zou ik aan müne rede eene tegen-
j overgestelde strekking zien toegeschreven; der Exploitatiemaatschappü
breng ik den lof dien haar toekomt, maar aan alles is een grens en
j _ · deze acht ik inderdaad overschreden, te meer omdat ongeveer hetzelfde
i 2*
s