HomeDe finantieele toestand der Maatschappij tot Exploitatie van StaatsspoorwegenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 29.89 MB

?
1

11
in; ` slag waren om overal waar dat mogelijk was, bezuinigin-
gen aan te brengen of althans te waken tegen de ver- j
f meerdering van de uitgaven, heeft men er geen bezwaar `
in gezien, de exploitatiekosten tot een ongekend hoog cij­ ,
fer op te drnven en heeft men door duur beheer een ver-
j houding tusschen ontvangsten en uitgaven - een exploi­
M tatie-coëfficiënt - verkregen zooals men die te vergeefs 1
voor de andere jaren zal zoeken. j
‘ Dat deze exploitatie­coëfHciënt van 56 °/o in 1889, tot
72 0/o in 1893 steeg, vindt zijn oorzaak allereerst in de _
ontzaglijke opdrijving van de treinkilometers. Van deze i
werden in 1893 twee en een half millioen meer afgelegd
dan in 1889, gevende een vermeerdering van 200/0. Wat
dit beteekent, en wat de gevolgen van een dergelijke ver- I
meerdering van de treinkilometers zijn, werd duidelijk aan-
getoond door den schrijver van het ingezonden 'stuk geti­
teld: ,,Uitkomsten van de Spoorweg­exploitatie" voorko-
mende in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 24 Nov.
1894 (Tweede Blad A). '
Is -- vraagt de schrijver - deze vermeerdering van `
v ’ treinkilometers gewettigd door het meerdere gebruik dat van ·
j de treinen gemaakt wordt? Het jaarverslag van SS. (1893)
. Staat L II, stelt ons in staat, daarop een antwoord te
geven, omdat wij daaruit de bezetting per trein kunnen
‘ berekenen. Deze is voor de volgende baanvakken berekend:
Aant. Reiz. Aantal treinen. Aantal Reizig. p. tr.
‘ Leeuwarden-Groningen 223 7 32 `
( Meppel- Groningen 2 2 0 7 31
Meppel-Leeuwarden 200 7 28
Zwolle - Meppel 384 7 5 5
` Zwolle-Almeloo 102 5 20
j Zutfen- Deventer 1 7 l 3 2 4
( Zutfen-Hengeloo 1 4 9 8 1 8