HomeDe finantieele toestand der Maatschappij tot Exploitatie van StaatsspoorwegenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 29.89 MB

I 10 j
· Sterk verminderde Ontvangsten en zeer verhoogde Uit- [M
gaven. Een vergelijking van de toestanden vóór en na de .
jï overname van de NRS. geeft hierop een afdoend antwoord _
5 Daartoe heeft men te vergelijken de Ontvangsten en Uit-
{V, gaven in 1889 op het oude net der SS. verminderd met
de lijnen Dordt-Elst en Stavoren-Leeuwarden en vermeer- =
derd met de Ontvangsten en Uitgaven op hetïnet der j
NRS. (met Leiden -Woerden) tegenover de Ontvangsten j
en Uitgaven in 1893 op het tegenwoordig net der SS.
ij De Ontvangsten Waren in 1889:
Op NRS. (met Leiden-Woerden). . f 5.193.727-
ïäg ,, SS. .......... ,,13.787.752-
f 18981.479-
Daarentegen bedroegen de Ontvangsten
op het net der SS. in 1893 .... ,, 18.371.897-
f 609.582-
dus rond 6 ton minder.
De Uitgaven bedroegen in 1889:
V Voor NRS. (met Leiden-Woerden) . . f 2.676.011-
ss. ..........., , 7.711.406- . 6
7 10387.417-
en op het net der SS. in 1893 . . . f l3.282.l27-
of bijna 3 millioen meer.
Daarbij gevoegd de nadeelige saldo’s der interestreke- V
ning welke van 1889 tot 1893 met f 375.000 vermeer-
Q_V derden (het gevolg van het aanschaffen van rollend mate- jj
rieel en het uitvoeren van uitbreidingsvverken) geeft een
totaal van rond 3.3 millioen, Waaruit volgt, dat de exploi­
le; tatie van hetzelfde net onder het tegenwoordig bestuur {ll?
per jaar 3.3 millioen gulden meer kost dan onder de j
vorige beheerders! V ` j
Wel verre, dat de verminderde Ontvangsten een spoor- l
li X
lu .