HomeDe finantieele toestand der Maatschappij tot Exploitatie van StaatsspoorwegenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 7.58 MB

PDF (Volledig document), 29.89 MB

9 z
I 8 der dan het bedrag waarmede de reserve verminderd is,
waaruit dus volgt, dat de reserves niet alleen zün gebruikt
_ voor dividenduitkeeringen, maar zelfs om een verlies op
de Exploitatie van ï f 220.000 te dekken. Dat deze re- n
sultaten onvoordeelig zijn, blijkt bovendien uit het_ feit, dat
_ sedert 1891 groote bedragen voor verschillende Ontvimgslev `
zün opgevoerd. Deze bedroegen: j
in 1891 ........ f 508.708- jj
' · ,, 1892 ........ ,, 938.077- en ij
,, 1893 ........ ,,591.234- i
1
Opmerkelük nu is het, dat die ontvangsten verband hou-
den met de vermindering van de Inschrijvingen op het i
Groothoek, op de balansen voorkomende, welke van W
V f6.449.279 (op de balans van 1890) gedaald zijn tot
f 1.278.758 (op de balans van 1893), verschil alzoo
f 5.170.521.- `· "F
Daar volgens het Verslag van 1889 de Inschrijvingen L
zün berekend op den aankoopprijs en de prijs in de laat- _ a
ste jaren,zeer is toegenomen, moet bü den verkoop een Q
aanzienlijke winst gemaakt zijn. Aannemende een koers- _
verschil van 100/0, wat niet overdreven is, is uit dien T
hoofde een winst gemaakt van f 517.000.- Daar deze
V winst in de Winst- en Verliesrekening onder de Ontvang- l
sten is opgenomen en aldus mede gediend heeft, tot het . l
berekenen van winst, zoo volgt daaruit, dat het eigenlijk
j ­ bedrijf een bedrag van f 517.000- minder winst heeft
opgeleverd dan de uitkomsten zouden doen verwachten en
dat de eigenlijke exploitatie gedurende genoemde jaren een `
verlies van f 220.000 + f 517.000 = f737.000 heeft op-
j geleverd. j A
_, - Vanwaar dit treurig resultaat?
‘ D . Tweeërlei kunnen hiervan de oorzaak zijn:
2