HomeDe finantieele toestand der Maatschappij tot Exploitatie van StaatsspoorwegenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 930.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.58 MB

PDF (Volledig document), 29.89 MB

8
j · transport f 9.013.188- 1
Hiervan aftrekkende:
p Kosten van Oprichting . . f 330.000 .
Verschil tusschen nominaal be- `
ii drag en opbrengst van Aan- ·
j_ deelen en Leeningen . . . ,, 2.327.839
. ,, 2.657.829- 6
° Geeft . . f 6.355.349- j
Daarbü voegende: V ' ‘
‘ Waarborgkapitaal ......... ,, 250.000-
Verschil tusschen hetgeen in 1890 in de _
fondsen is gestort en wat daaraan is ont-
. leend (f1.286.436 - f798.388) = . . ,, 488.048-
lg Geeft een totaal van . . . f7.093.397-
dat wijst op een verschil van bijna een millioen gulden
met het hierboven staande cüfer van f 8.064.198- Dit
verschil is niet anders te verklaren dan uit een voordee- ._
te lige liquidatie van de zooeven genoemde 5 fondsen. Hoe
het zij., de Maatschappü begon haar nieuw bedräf met een
reserve van [ 8.064.198- . _
Nu blijkt intusschen uit de balans over 1893, dat dit
`_ bedrag gedaald is tot op f 6.273.616- gevende een ver-
ïï schil van f 1.790.582- met andere Woorden, er blijkt _
uit, dat de bezittingen der aandeelhouders met dit bedrag
fi verminderd zün. Op zich zelf is dit reeds bedenkelijk, maar
er is nog meer. Over de jaren 1891 tot 1893 werd aan
Winst uitgekeerd: , j
in 1891 ......... f 717.000-
,, 1892 ......... ,, 229.478-
lf ,, 1893 ......... ,,624.000- ri
f 1.570.478-i j
Dit totaal ad f 1.570.478- isrond f 220.000- min- ·