HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 99

JPEG (Deze pagina), 913.77 KB

TIFF (Deze pagina), 5.76 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

M 90 . ·
r
E verzamelen, ten einde het verlangde doel te bereiken! Iedere
i beproeving, die ik ondervond, was op zichzelve wel genoeg,
g; om iemands hart te breken. Uitgeworpen en levend dood
E voor ouders en bloedverwanten! door iederen vriend op ` ,
j` ‘ aarde verlaten! het wreede onrecht rnoetende lüden van
lage laster en onverdiende vervolging! zonder woning noch
voedsel! een zwervende, hongerige bedelares ­- zelfs _zon­
· der den troost van den waren godsdienst ­- dit alles schünt
j ­ inderdaad een opeenhooping van ellende, te veel om door _ ‘
j eene zwakke vrouw te worden verdragen; en toch eene
{ zoodanige opeenhooping van leed was mijn deel; in zulk [
eene zee van ellende bevond ik mij. WU hebben vele chris-
telüke grondstellingen, die zeer schoon zijn in theorie, maar _
.. hoe weinig worden zij in practük gebracht! ,,Kornt allen " `
e tot mij, gij, die vermoeid en belast züt en ik zal u rust ~
‘ geven !" Dit is de geest van den Heer der christenheid, en
‘ hoe heerlrjk zou het zijn, wanneerdit in practijk werd
{ gebracht! Maar de wereld zegt het tegendeel; zü zegt:
r komt tot mij, en ik zal schimp, verwijt en aanklachten op
u laden, en u bespotten en beschimpen, honen en vervol-
· gen. Spreekt zoo de zelfzuchtige wereld niet? .,
Mijne herinneringen aan het leven zijn met verdriet en
' hartzeer doormengd, maar ten laatste mocht mün hart zich
t tot God uitstrekken, en nu is de waarheid mij des te dier- ­
baarder, omdat zij zoo schaarsch gevonden wordt. Ik zou
geen ander leven willen gehad hebben, en ik zegen de Hand,
ï - die rnijgekastüd heeft. Gelük Hg mij vergund heeft, om de l
duisternis en de verlatenheid te aanschouwen, zoo staat Hij _
nu toe, om den vrede en de reinheid der heiligheidite
zien - die zachte kalmte, die alleen het deel wordt van ­ g
het door God herboren hart en van de ziel, die van lijden tot
heerlijkheid is gekomen « van eene dagelijksche kruisiging
. en een onbegraven martelaarschap, tot den volmaakten L
vrede ,,die alle verstand te boven gaat." ä.
· l
l
r l
l
r r i a l r lm- ,,... a