HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 96

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 5.76 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

·/
87
den gaan; zij hadden mij allen verlaten. Ik kon mij niet _ Tj
tot vreemden wenden; zij zouden mh wantrouwen en af- ·
wijzen. Ik kon niet naar huis gaan, daar was de deuren- *
‘ rechtvaardig voor mij gesloten. Te midden van mijn twhfel
en verlatenheid viel het mh in, om als laatste redmiddel _
A naar Aartsbisschop Spalding te gaan, dien ik altijd had
- hooren roemen als een model van christelijke liefde. Ik kon
nog niet gelooven, dat alle priesters en bisschoppen in de I
I Roomsch Katholieke kerk valsch waren; daarom vervoegde I
” ik mh in persoon bij den Aartsbisschop, in Baltimore, in de
hoop, dat hij mh zou helpen, om eene betrekking te vin-
den, waar ik een eerlijk stuk brood kon verdienen.
Toen ik aan het paleis van den Aartsbisschop kwam, .
had ik slechts vhf en twintig cents in mijne beurs, daar
ik mhn laatsten dollar voor de reis daarheen had uitgege­
ven. Ik geloofde niet, dat hij mij zijne hulp zou weigeren.
j , Maar ik kwam spoedig tot deze ontdekking. In treurig ver­
laten toestand had ik het hoofd van de Kerk in Amerika Ti
opgezocht, doch slechts om hem een gepleisterd graf te
` vinden - geheel en al verdorvenheid. Ik bracht vier uren
bij Aartsbisschop Spalding door, en vertrouwde hem al het 1
leed toe, dat ik binnen en buiten het klooster geleden had. ï
Ik vraagde hem, of hh mij aan eene betrekking op eene g
school wilde helpen, daar ik in de stad geheel vreemd j
was, en zeide, dat ik slechts vhf en twintig cents bezat
. en al mijne hoop op hem gevestigd was. Hij zeide: ,,Ja, .
mijn kind, ik zal u eene school geven, maar het moet in`
een klooster zijn. Als het hoofd van de Kerk wil ik de zonde
niet op mijne ziel laden van u toe te staan in de wereld
te leven, wanneer het uwe roeping is in een klooster te
Al zijn. lederen dag, dien gij buiten het klooster doorbrengt, 1
’ zgt gg in gevaar een van de vannsntmksrn SCI-IANDALEN
E over de Heilige kerk te brengen, die ooit in dit land daar- ä
,, over gekomen zijn; daarom zal ik u noodzaken­ er in te ·
'·" gaan, indien het noodig is." Ik stond toen op, om zün huis j
te verlaten, en hij zeide: ,,Ik zou u nooit toestaan, u uit
` mijne tegenwoordigheid te verwijderen, voordat gij veilig ·
1 en wel in een klooster waart, maar ik wensch u te sl/rolf- »
E fen, u te vernederen ­- u eene les te leeren, die gij nooit ,
ë zult vergeten; want voordat vier en twintig uren voorbij z
j zullen zgn, zult gij tot mij terugkomen en mij verzoeken
E zj
E
i ` I',
l A,/d {Y rl
-~»-~~=;·-v~ --~~~ ·L~m-·=r·­...<««e»·r««»r­;_­­.Q· ··.¢<­».«­;·..»·.,,;...;,;.·,1_:_.>.,,_,,=.~________j,”";;_,___:_,__________E__A AJ___'_h"»M H V H V l V A` A. V