HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 94

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 5.76 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

85 . ii,
brief, waarop ik schreef: ,,Te openen na mijn dood." Ik lj
leende vüf en twintig cts. van den klerk van het hotel, ging jij
over het veer naar Jersey City, waar ik in een drogist- ‘ T.
winkel om arsenicum vraagde, hetgeen men mij weigerde
‘ te geven. Ik beproefde het in een anderen winkel en het
gelukte mij daar een weinig laudanum te krijgen, en toen rj
ging ik in de avondschemering naar de St. Joseph’s kerk, L;
die ik trachtte binnen te gaan, daar ik dood wenschte ge ;
vonden te worden in het heiligdom. De kerk was gesloten; [
‘ ‘ ik ging toen naar Vader Venuta’s keuken, tot groote ver-
wondering van Bessie Murray, wie ik vroeg om de sleutels j
van de kerk. Zü weigerde ze mij te geven, waarop ik uit-
­ riep: ,,Het is hier evengoed," en de inhoud van het fleschje
I voor hare oogen uitdronk. Zij liep in hevigen schrik naar il
Vader Venuta, die zün hoed en stok nam en het huis on-
middellijk verliet, uit vrees van gevangen genomen te zul- Q
_ len worden, indien ik in zgn huis vergiftigd werd gevon­ . E
. den. Vader Sheehan en Vader Fitz Simmons evenwel, die Q,
daar den avond doorbrachten, bleven. Maar een genadig lj
God kwam tusschenbeide en redde mü van mijzelve, of-
schoon ik in dat oogenblik had ontkend, dat I-IQ bestond ­- {i
anders zou ik zulk eene daad niet bedreven hebben.
­ Ik _had te veel laudanum genomen, zoodat ik zeer ziek lj
, werd, en Vader Venuta gaf bevel, dat ik uit het huis moest ~ ,
verwijderd worden, omdat ik daar te wel bekend was, en het ;
I te veel schande over de kerk zou brengen. Ik werd gebracht j
naar juffrouw Ford, in South Secondstraat, Jersey City. Dit
was eene arme weduwe, die zeer goed voor mij was in müne Il
ziekte. Vader Senez, de ex­Jezuiet, ziende dat de menschen jj
I mij hunne sympathie betuigden, en de priesters veroordeel­ §g
`___ ,_ den, zond den heer I-Ialliard, van South Fifth Street, zijn E
voornaamsten dienaar, met een rütuig, om, onder voorwend­ )f
sel van mij een toertje te laten rijden, mh naar het klooster
I van de Good Shepherds,·in Manhattanville te brengen; met ä
W geweld werd ik nu uit het rijtuig gevoerd, en in een klooster l
opgesloten; en welk lot mij zou hebben gewacht durf ik niet p
na te gaan, indien God in Zijne genade, het hart van de l
Eerwaarde moeder niet had getroffen. Op den vierden dag
van mijne gevangenzetting in haar klooster, toen ik haar op *
mijne knieen smeekte, mh mijne vrijheid weder te geven,
I zeide zg: ,,Ik ben zeventien jaar lang non geweest, en heb l