HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 93

JPEG (Deze pagina), 942.70 KB

TIFF (Deze pagina), 5.76 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

&§~=,i,i; g,.,, ;i 2 ‘; ; =·· < · ~· = »»`­ , , .im¤@».g.,..wi.lmmmeA=armn E AA
j 84 A N
il
li
S ZESTIENDE HOOFDSTUK.
wnevomnnve NAAR HET Ktoosrnn VAN DE eoon snmprmnns. ,
l l

Vader Mc. Gahann raadde mij om naar N ew­York te gaan,
,4j en hem van daar te schrijven; ik moest mijne brieven ‘ ‘
adresseeren naar de St. Peters kerk, Grand street, Jersey
Oity, waarheen hij besloot zich te begeven, want hij kon
de vernedering niet langer verdragen van in Mount Holly ·
ljjï te blüven, en hij zou dan zien, wat hij voor mij kon doen. .
iii Ik begaf mij dus naar Nevv­York, en daar ik niet veel geld
had, nam ik eene kamer in het Stevens hotel, dat op Eu-
ëit ; ropeesche wijze was ingericht. Daar ik hier bekend was, _
` behoefde ik niet vooruit mijne kamerhuur te betalen. Ik j
H.; schreef aan Vader Mc. Gahann, maar ontving geen ant-
, w0ord.‘Ik schreef nogmaals, maar hoorde weder niets van
Q; hem. Ik kon niet begrijpen, waa.rom hij mij zoo verliet, ter-
‘ wijl ik zonder geld en zonder vrienden was.
Ik was bijna eene week in het Stevens hotel geweest ­
en had nu zelfs geen geld genoeg meer, om nog een maal-. L
tgd in het restaurant te betalen. Als laatste hulpmiddel
.3 telegrafeerde ik aan Gertrude. met verzoek mij eenig geld I
gjj te zenden, daar ik van honger stierf. Ik dacht niet, dat zij
ij zoo liefdeloos zou handelen, om hare diep ongelukkige en
i .3 verlatene zuster zulk een verzoek te weigeren. In plaats van
jij geld ontving ik een koelen brief, waarin zij mij vraagde, hoe I
ik bij haar durfde komen om geld, en waarom ik mij niet tot M (_
_ · mijne bisschoppen en aartsbisschoppen uit Babylon wendde?
jl Na dezen onvriendelüken brief van Gertrude ontzonk mh
jj alle hoop, Ik had in geen twee dagen eenig voedsel ge- IN
? bruikt en leed de kwelling van den honger. Ik verloor alle ‘7¤­·
lëä hoop of geloof in God; ik riep in den wanhoop müns har~
ll . ten uit: ,,Daar is geen God, geene rechtvaardigheid, geene
eeuwigheid!" Ik besloot my vom het Zeven te beroovm, en
maakte de toebereidselen daartoe, door aan Vader Mc.
ill Gahann en aan Gertrude brieven te schrijven, welke ik
ll adresseerde, verzegelde en bij mij stak, met een anderen
;‘ {
.
ix `
ia
l