HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 92

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 5.67 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

, I 83 ` · iä
` tervvül hij uitriep: ,,Mün God, moest ik hiertoe komen? if
Kind, zet uw hoed op, en vertrek, zooals gij gekomen zht." vg.;
Hü geleidde mg toen naar de straatdeur, die hij voor mh , ,;
p open hield en tervvül ik er doorging, zeide hij: ,,Bé0l voor *"
de priesters?
Ik bevond mij nu in een vreemd gedeelte van de stad, 2
,` en met de grootste moeite vond ik den weg terug naar
I B North Calvertstreet. Ik kon nauwelijks begrüpen, dat ik zoo j
~ - wonderbaarlijk ontkomen was aan het verderf, waarin mij ïg
’ die slechte vrouw had willen storten. Ik besloot nooit we-
der te adverteeren om eene betrekking. Ik had nog tien ‘
· dollars over, en daarmede verliet ik Baltimore, en daar ik gj
niemand anders had, waarheen ik gaan kon, ging ik naar
Vader Mc. Gahann, dien ik in groote ongerustheid aantrof
van wege een ander kwaadwillig en leugenachtig rapport, jj
dat in de Triburze verschenen was. Ik hoorde later, dat *2
Gertrude haren rechtsgeleerden vüftig dollars had gegeven, tg
om hunne verklaringen ·onder eede te doen bevestigen, tot
bekrachtiging van de berichten, waaraan geene courant uit
G Boston bekendheid wilde geven, en de New­York Trriburee
was het eenige nieuwsblad, dat de valsche rapporten op-
nam. Het denkbeeld, dat eene zuster, wier plicht medebracht,
dat zh mh moest beschermen en verdedigen, de gapende zj
wonden van mün bloedend hart weder openreet,j2vas over-
stelpend. Haar doel met de zaak publiek te maken was
voornamelhk, om de geheime misdaden van de priesters aan 1
, het licht te brengen, ·maar waarom lette zij er, ter wille van
‘ hare zuster niet op, dat de berichten, die openbaar gemaakt ..
I werden, waarheid bevatten? Waarheen ik mh ook wendde,
ik scheen altijd door nieuwe zorgen omringd te worden en {
· ‘ iedere nieuwe beproeving scheen grooter dan de vorige.
Zoo van alle kanten aangevallen, was ik terneergedrukt T
door het gewicht van mijn leed. Is het te verwonderen,
‘, dat ik niet altijd kon gelooven, dat daar een rechtvaardig
" God was, die mij zelfs toen ondersteunde met Zijne Eeuwige I
armen, en die het eenmaal zoo beschikte, dat ik over al i
mijne vüanden zou zegevieren? En toch zou müne verhoo­ i
_ ging de diepte der vernedering overtreiïen, waarin Hg mh
j voor een tijd liet verzuchten. ä
l tl
Ijï {