HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 90

JPEG (Deze pagina), 973.47 KB

TIFF (Deze pagina), 5.67 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

j si
l o . j
I een eed doen, om de waarheid te staven, van hetgeen gij ‘ [
daarin verklaard hebt, en het stuk mü toezenden. Vergeet `j
dit niet, maar doe het zonder uitstel .... Ik hoop, dat gij i
de noodzakelijkheid, van weder in een klooster te gaan, nog
-. eens zult overwegen. Vader Renahan ligt te bed en is on-
troostbaar. Vader Hogan is waanzinnig - hü heeft mg g
tweemaal op denzelfden dag geschreven. O, kindlief, het is (
= een slag, die menig hart getroffen heeft. Schrijf mij dikwijls j
en ik zal u elk nieuws mededeelen.
Van harte de uwe in Jezus Christus, {
Y W J. J. Mo. GAHANN.
, Na het ontvangen van bovengemelden brief, plaatste ik
de volgende advertentie in de Baltimore Sun.
Eene beschaafde jonge dame verlangt eene plaats als Gou-
vernante of Gezelschapsjuffrouw. Adres Agnes Barry, 132, .
E ~ North Oalvertstreet. - Dienzelfden dag, om twee uur in den r
· . middag, kwam een sierlük rijtuig voor de deur en eene praoh­ · J
tig gekleede dame vraagde naar Agnes Barry. Deze dame .
_ zeide mh, dat zij mijne advertentie gelezen had en daar ‘
J zij eene gezelschapsjuffrouw of kamenier noodig had, kwam
zg mij daarover spreken. Ik deelde haar mede, dat ik bin- ~
-· _nen eenige dagen recommandatiebrieven van een Roomsch ..
p Katholiek priester verwachtte. Zü antwoordde vriendelük: ‘
. · ,,Uw gelaat is de eenige aanbeveling, die il! verlang," en
· j “ zg verzocht mij haar terstond naar hare woning te verge­ ·‘
_‘ zellen. Mijne armzalige kleerenschat büeen pakkend, stemde s
, ik hierin toe, God in het diepst mijner ziel dankende, om- j
dat ik er in geslaagd was, eene betrekking te krijgen. -
__ _ __ Wü stapten af aan een fraai huis in eene deftige buurt. j
De dame, die zich allervriendelijkst voordeed, geleidde mij ‘·
. »,` _ naar eene prachtig gemeubileerde kamer. welke zg mij zeide, .
xj dat voortaan de mijne zou zijn. Zü raadde mh toen, wat E
V rust te nemen, daar zh mijne diensten voor dien dag niet I
zou behoeven, en vertrok daarna met de verontschuldiging, j
V dat verscheidene bezoekers haar in de gezelschapskamer _ 4
wachtten. Ik knielde neder, om God te danken voor den j
~ zegen van een vriendelijk tehuis. Omstreeks een uur nadat j
de dame mij verlaten had, verwonderde het mü een be- ä
G jaard heer de kamer te zien binnenkomen. Eerst dacht ik, . . ..
g · KLOOSTERLEVEN. 6
(
s .
l . __ ._.. . . .