HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 89

JPEG (Deze pagina), 972.53 KB

TIFF (Deze pagina), 5.67 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

I tr ' _
W? Den volgenden dag zond Vader Mc. Gahann mü naar Bal- I
li timore, mg den naam van Agnes Barry gevende, en mü
aanradende, om onder een aangenomen naam en in eene
` vreemde stad moeite te doen, om van de priesters vergun-
. ning te krügen, op eene school onderwijs te geven. Ik -.
Eli begaf mij naar het Barnum­hotel in Baltimore, en den vol-
jçê genden dag werd mü door de Jezuieten een logement aan­
gewezen, waar ik voor twee dollars per dag huisvesting =
kon krügen. Ik wendde mü tot verscheidene priesters, om
lag eene betrekking als onderwüzeres te verkrijgen, maar te "
vergeefs. Mün gel.d was büna op; ik schreef aan Vader .
lgï Mc. Gahann en ontving het volgend antwoord: Y ·
F:
Mount Holly. ·
Lieve Zuster,
b Uw brief, dien ik heden ontving, heeft mij veel verdriet ge-
daan. Ik vrees, dat gg van het eenige ware Katholieke geloof G -
afvalt. O, lieve kind, bid God, dat hij zulke verzoekingen ‘ .
jj? · uit uw geest verbanne. Ik zou u raden, dat gijeenige daad
j van godsdienstige toewijding ging verrichten e b.v. het ,, der- __
lg j . tigdaags" gebed -­ opdat God door de tussohenkomst van '
Qi, de heilige Maagd u moge verlossen van zulke verzoekingen.
i;g· Wilt gij hiermede beginnen, laat mü dan den tüd weten, en ik _ -­
zal voor u in müne missen bidden. Wat betreft het uitzien
gr 4 naar eene school, ik denk, dat gg `te haastig zijt geweest. I
Gü moet voor het tegenwoordige de zaken stil afwachten · j “
äj en met bedaard overleg handelen. _'
.... Maak u niet verder ongerust over Vader Walsh, daar ,
gg hij, Goddank, op weg is naar eene plaats, waar men hem
onmogelijk kan uitvinden; en ik hoop, dat God hem genade _ _ ,_
zal geven, om zich te bekeeren van den weg, dien hij be-
wandeld heeft, en waardoor hij u zooveel heeft doen lüden, . »,` _
jl en schande over de kerk Gods heeft gebracht. Ik heb se- ij,
dert niet veel meer over de zaak gehoord. Vader Sheehan V
fi heeft mij medegedeeld, dat al de oouranten uw stukje heb-
gi ben overgenomen en lang en breed over de zaak hebben W
uitgeweid. I-Iij verzoekt u eene verklaring onder eede op
ïëi te maken, tot versterking van hetgeen gü reeds verklaard - l
Q` hebt. Gü moet dan, als gü wilt, uw getuigenis nog eens
opschrüven, er mede naar een overheidspersoon gaan en à
Ji '
tl r ;
zj ä