HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 88

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 5.74 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

` 79 =
nl
vleister in het bruinzgden wandelkleed." ,,Maar, William, ·
_ waarom gingt gg met haar mede? De duivel hale haar, ‘l
maar ik moet zeggen, dat zg handig is, om u naar de
gevangenis van Boston te krijgen, en moge de duivel `
u straüen, omdat gg met haar zgt gegaan - maar laat l
ons ernstig spreken! Kom, William, vertel mg, om Gods
wil, alles van dit geval."
Hierop bekende Vader Walsh alles met tranen aan Vader
. · Mc. Gahann, (ik had hem niets verteld) en sprak zgn innig .
, leedwezen uit over al het lgden, dat hg mg berokkend had.
· Ik legde daarop Vader Walsh uit, om welke reden ik was `
ä gekomen, hem aanradend ten spoedigste den staat New Jer­ ,
. sey te verlaten, om Gertrude’s bedreiging te ontkomen. ··
lr Beide priesters waren verschrikt, en Vader Mc. Gahann r .
{ deed Vader Walsh ten spoedigste vertrekken, terwgl ik te ,
j Mount Holly zou blijven, tot Vader Mc. Gahann terugkwam, _
j nadat hg hem 11ad weggebracht. Zg ontmoetten echter Vader _
E Sheehan en Vader Fitz Simmons, die in vliegende haast
_ : met postpaarden kwamen aanrijden met een verslag, dat .
-­.;J¤ verschenen was in de New York Tfribnne. Zg keerden al- _
·l len te zamen naar huis terug, en Vader Walsh toonde mg ·
een onvolledig en onjuist verslag van het gebeurde, zooals `
< het in het nieuwsblad voorkwam. ,.
Tot zelfverdediging en ter wille van de waarheid, eer- _,
l lijkheid, en rechtvaardigheid jegens allen, die er in betrok- -
X ken waren, was ik genoodzaakt een brief te sehrgven,
Q waarin ik wees op het valsch en schandelgk karakter van ~
é vele der beweringen, die haar weg naar de Tribune ge-
l vonden hadden; ik zond den brief door Vader Sheehan naar
1. den uitgever van het blad en hg werd daarin opgenomen. . ‘
_ { Om mg te verdedigen tegen de bedekte lasteringen, die op ,
i` _ ‘‘·‘ · · mg geworpen waren door den gewetenloozen schrgver van ·.
' _ het leugenachtig bericht, verklaarde Vader Walsh zelve, ,
in tegenwoordigheid van de Vaders Mc. Gahann, Sheehan ­ 5
en Fitz Simmons, dat ik de reinste vrouw was, die hg ooit .
had ontmoet, en hg drukte zgn innig leed uit over het j
lijden, dat hg mij had veroorzaakt; en voor allen, die te- ,
genwoordig waren, verklaarde hg, dat hg mg zoo mogelgk " ,
toen nog meer achtte, dan ooit te voren; en nadat hg mg j
nogmaals om vergeving gesmeekt had, scheidden wg.
Ik had nu Vader Walsh voor de laatste maal gezien. ,_ l
4
Y F, , 2... " " ` "LT-Y «-f--e LL-·-Y ""*"“‘“""_"’ ’