HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 87

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 5.74 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

= ir
als 78 ‘ .
ll l
jar Ik wist toen niet, dat müne ouders geheel onwetend
1,, waren van wat Gertrude gedaan had, en dat zij niets ge-
hoord hadden van het arrest van Vader Walsh. Mijn vader `
" zo.u__er nimmer in hebben toegestemd, indien hij hare plan-
Q, nen had geweten. Vreezende, dat zij hare bedreiging zou
ten uitvoer brengen, en alleen aangedreven door de be-
gg geerle, om de kerk voor schande le behoeden, ging ik met
ria 50 dollars bn mij Vader Walsh opzoeken, om hem te zeg-
gen, dat hij onmiddellijk den staat New Jersey moest ver- . -
,, laten. Ik kwam om vier uur in den namiddag te Mount Holly,
95 bü Vader Mc. Gahann aan. Deze was verbaasd mü te zien, - ‘
lj? en herkende mij in het eerst niet, daar het de eerste maal ä
. was, dat hü mü zag, sedert ik het klooster had verlaten ,
, ` en hij niets wist van mijne vlucht. Vader Mc. Gahann had j.
ïêj ' Vader Walsh niet gezien, sedert hü hem verlaten had, maar {
verwachtte hem van de Dominicanen in New York terug, j
waarheen hij was gegaan, om schikkingen te maken voor j
ij zün vertrek naar het westen. p l
Den volgenden morgen verscheen Vader Walsh, droevig, _ i
ë' neerslachtig en ongeschoren. Vader Mc. Gahann was zeer ­-;J»
. verbaasd, Vader Walsh in zulk een beklagenswaardigen ·;
j toestand te zien, en sprak hem aldus toe: ,,Wel, William,
wat is er met u gebeurd? Hier is zuster Teresa de Chan- 4
rgj tal, die sedert gisteren op u gewacht heeft. Waar züt gg b F.
Q; zoolang gevveest?" ,,Wel, James, indien gü weten wilt, 2
Q wat er met mü gebeurd is, ik ben in de gevangenis ge- . j
weest." ,,In de gevangenis, William? Wat bracht u daar g l
·; en in welk eene gevangenis zijt gn geweest ?" ,,Om u de 2
waarheid te zeggen, James, weet ik het nauwelijks zelve; l
Q al wat ik u kan zeggen is, dat ik Zaterdag in de gevange­
nis van Boston werd gezet, dat ik daar Zondag ontbeten _ j
" en gedineerd heb, dat ik Zondagavond in de gevangenis iv _
afgerekend heb en hier ben ik nu, James, meer dood dan ' _
levend - en niet wetend of ik waak of droom!" ,,Ik geloof,
dat wg beiden droomen," zeide Vader Mc. Gahann, die zich
ontsteld achterover in zgn stoel liet vallen. ,,Wilt gg mij
5* zeggen, William, wat gü in Boston deedt? Ik dacht zeker,
dat gij bij de Dominicanen waart. Wat in de wüde, wijde
wereld deed u naar Boston gaan ?" ,,De zuster van zuster
_] Teresa de Chantal deed mij daarheen kornen." ,,Dat kleine
ding, dat laatst hier is geweest ?" ,,Ja James, die kleine
it

. .... ;~ .... W4. · ~ “ r · · l