HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 83

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

1 j _ 1 i
l ` «
.= · 74 ’
l ï`
l 1 .
treurde, daar hij zulk een uitnemend vroom en heilig man
Tl was; dit was dan ook trouwens de oorzaak, waarom hij
V zich in een klooster terugtrok, daar züne natuur te ,,engel;
achtig" was, om door den adem van deze ,,onre1ne wereld _ .
I te worden besmet.
;_ Gertrude nam den trein naar Burlington en kwam den
{ l volgenden avond te Mount Holly aan. Zij vond Vader Walsh
1 en bepaalde eene ontmoeting met hem op den volgenden
Woensdag te Boston, hem te kennen gevende, dat ik ziek pj
i ll was en hem wensohte te zien. Vader Walsh, haar waren
l beweeggrond niet veränoegende, belooáde hàmart, dag l1i,j,à1;g1eä J
er niets tusschenbei e wam, op en es em en 1 1
li Boston zou zijn. Door omstandigheden buiten züne schuld j j
à werd hü hierin verhinderd. Zü ging hem weder opzoeken E
Q? en vond hem ten huize van züne zuster, Mevrouw Sullivan, j j
in Philadelphia. Zij bepaalde eene ontmoeting aan boord ,1 ,
pj? van de boot van Bristgl áip lëgstoä, op Vädagtnädgêg gg egt
jl? uur. Intusschen ging a er a S naar OUD Q , _ .
gl Vader Mc. Gahann er stan te verwittigen, dat hg eenige j .
C ij dagterïdafwezig äouhblijveêihgerwgl hij aan Mc. Gahann met
il ver e e, waar n een 1 . _
Y? Gertrude en Vader Walsh kwamen in Boston. Zij bracht
ill h hem naar het Adams Hotel, in de Washingtonstraat, waar
,15 hij zgn naam liet inschrüven, en na hem gegroet en de - ·
l_V hand gegeven te hebben, haastte zü zich naar hare rechts- Q
{ geleerden, aan wie zij mededeelde, dat Vader Walsh zich 2
ill _ in Boston en in het Adams Hojêel ihejàoncä. Eeài lbeàrelftot j
7;* inhechtenisneming werd, nadat er ru e e ee _ a age- ,
lïä legd, in handen van den hulpofücier van Justitie, Merrill,
T? ` geplaatst. Zh vergezelde dezen acfgevazardigde ngaià het Adaëiggqs E
Hotel en wees hem den mers waa svewmoe en enpme. _. ‘ j
Y' aom, ,0Zie onmiddellijk gevat werd en naar het gerechtshof j ‘
<: . van Boston ebracht.
ï , Gertrude äng in persoon naar Vader Babst, een büzonder 1
vriend van haar, om hem te vertellen, dat zij Vader_Walsh l
had doen arresteeren. Deze Rev. John Babst was in dien
«_`* " tüd President van het Jezuïeten College van Boston, maar ä
. hü is sedert Provinciaal van de J ezuieten 1n de Vereenigde ;
Staten en Canada. Inmiddels ontving ik den volgenden brief S .
J van Vader Walsh: g
il à
J l
li