HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 82

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 5.78 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

.7 A vk ­_,,, , ,_,_­,~.i ,“ ­ ju - jv lag- V ·-I Ii V4 ­, ‘­~- vl - _ ­. *‘." ­' vla`? ­""·"'?‘”‘P"­ `Y ".~ ~`
_ 73 `
het paradüs binnenliet, waar te voren alleen vrede geheerscht
had, en mijn vader in zijne woede verbood züne huisge-
nooten, om mijn naam ooit weder in zün huis te noemen. 4
. Na dit bezoek aan huis ging Gertrude naar Jersey City, r -‘
en sprak vader Walsh in zijn eigen spreekkamer en dwong .
hem de bekentenis af van zijne misdaad. sprak zijn diep .
berouw uit, zeide haar, dat hij zich bij de orde der Domini-
canen ging voegen, en dat hij reeds bepalingen gemaakt had r
om het St. Roseklooster, in Springfield, Kentucky binnen te
treden. Gertrude deelde vader Walsh mede, dat ik in Boston ­ r
‘ X was, ofschoon ik nooit gewild had, dat hg iets omtrent
mün lot zou vernemen. Zij gaf hem eene week om het land
te verlaten, en, zich naar Providence, Rhode Island, voort- i
ij spoedende, ging zij daar bisschop Mc. Farland bezoeken en
- legde hem het geval bloot. HU deelde haar mede, dat moe- ,
' der Xavier hem tijdens mijne vlucht had geschreven, en
· in dien brief vermeld had, dat ik groote reden tot tevre-
. denheid had gegeven tot op den tüd van mijne vlucht, maar C
~ dat er eenige dagen vóór ik het klooster verliet vduidelrjke ,
’ teekenenvan krankzinnigheid" bij mij waren waargenomen. ‘ ,
V Bisschop Mc. Farland nam nota van de beschuldigingen Z
van mijne zuster, en zond ze naar bisschop Baylayvan j
Newark, met bevel vader Walsh van züne priesterlijke waar- 4
· digheid te ontzetten. Gertrude keerde toen naar Boston {
, terug, terwül ik geheel onwetend was van hetgeen zij ge-
daan had. _ i
Zij ging naar het kantoor van Starkweather en Sheldon, l
._ rechtsgeleerden voor crimineele zaken, in Boston, en liet ·
_, hen eene rechtsvervolging instellen tegen Vader Walsh, en ·
á liet een bevel tot inheohtenisneming opmaken tn mün nddm
jj en zonder müne toestemming. ln September ging zij den
""'”" beschuldigde opzoeken, en daar zg hem in Jersey City niet
vond, wendde zü zich naar Vader Corrigan, in Jersey City, .
die haar het adres van Vader Walsh gaf, te Mount Holly,
Burlington, New Jersey, waar hg een paar dagen bij Vader W
Mc. Gahann doorbracht, vóór hij naar het Westen ging. , J
Gertrude zeide tot Vader Corrigan, dat zij gehoord had, dat ·
4 Vader Walsh monnik zou worden, maar dat zü hem wenschte ;
te zien, vóór hü heenging, daar zn een schuld met hem te ë
vereffenen had, die zg wensohte te betalen. Vader _Corrigan 5
` antwoordde, dat ieder het verlies van Vader Walsh be- ,-
. a
l
i