HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 79

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

:~·’v »’··=ë=H•·>ar.·¢v~¢w·­w­.s-«~·~?««~·­E.~»­,-­­«..,...m..s..,,m,..,.,_,wv,, _,__ _____,____ Y ,_,__ __Yr:___f_____ _ J ïl l `
if . ` `_ .
l‘ä` *
vii · ‘
. 70
plannen mede. Ik had volstrekt geen verlangen naar Ier- _
if; land te gaan, want de muren van het nonnenklooster rezen
yèï als een levend graf voor mijn geestesoog op. Ik had maar
ji één wensoh, een verlangen, en dat was naar huis terug .
,, te keeren en te sterven. De heer Matthias sprak over mg
vgl met den kapitein die vriendelijk beloofde mij mede naar ·
‘ Brt ll ' hh"b' "<1
; j os on e zu en nemen waar een u innen weinige agen
. meende terug te keereni Echter ontving kapitein Higginson
; na een paar dagen order om naar de Middellandsche zee »·‘
te zeilen, en zoo werd müne pas gevonden hoop op nieuw ,
E4 den bodem ingeslagen. .
ïïj Ik deelde nu den heer Matthias mede, dat ik müne*treu­
lj rige omstandigheden aan bisschop Gross, den Roomsch Ka- `
AE tholieken prelaat in Liverpool, wilde mededeelen. Daarom j
llgï voorzag de heer Matthias mg van een rijtuig en ik begaf j ‘
li naar het prachtig verblüf van bisschop Goss, waar mij 4 .¢
aan de deur werd medegedeeld, dat de waardige bisschop
g, ij de zomermaanden op het eiland Man doorbracht, en dat Rev. .
ji Dr. Porter president van het Jezuieten college, zijn plaats- j
‘ ’ ri d " r 'h'dIkb ar" ’
I. ïë · vervanger was ge uren e zijne a wezig G1 . eg mu =
. toen naar Dr. lëorter, en werd begunstigd met een onder-
[1 .j houd. Ik maakte hem met de reden van mijn bezoek be- ä
gwjj kend, maar hij weigerde mü geld te geven, voor müne ‘ l
passage hetzij naar Ierland of naar Amerika, hij raadde mij · ä
in Liverpool te blijven en in een van zgne kloosters te gaan.
Hierin stemde ik half en half toe daar dit het eenige was _,
wat mij overbleef te doen. ,,Bedelaars kunnen niet kiezen,", lj
till en op die wijze zou ik ten minste eene schuilplaats ont- E
pn, !
I li vangen. j
jij Ik ging naar het schip terug en vertelde den hofmeester
T van den stap, waartoe ik meende te zullen overgaan. De heer -. l ,..,.. .
. Matthias was een goed Presbyteriaan en liever dan mü
' { iets te zien doen, dat hij als zeer veikeerd beschouwde
L nam mü weder in een klooster op te sluiten bood hg aan
. mijne overtocht te betalen, indien ik eene plaats tusschendeks j
g ’ï‘ wilde aannemen. I-Iij zeide dat hg indien hij het kon be- §
kostigen, mü gaarne eerste klasse ,zou willen doen reizen.
{.2, Ik nam gaarne het plaatsbiljet aan, dat hij voor mü geno- l
men had op het stoomschip Siberia" van de Cunard Line ` {
en hij vulde ook mün treurig, ontoereikenden kleedervoorï i
Q raad aan. William Matthias zal zijn loon ontvangen van
ii ` E
Y ¤ · _ I