HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 78

JPEG (Deze pagina), 862.25 KB

TIFF (Deze pagina), 5.75 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

.­.»­-.....7,-w---.7,-** l­­·m~-«r­»»·­<vw­¤
· 69
' Kapitein Higginson trachtte mr] te troosten, door mij te p
verzekeren, dat mün ,,vriend" het geld aan het kantoor ‘
van de stoomvaartmaatsohappij te Liverpool zou zenden, , ,
waar ik het zou kunnen ontvangen, nadat wg daar waren l
aangekomen. De kapitein stelde mij voor aan de eenige vrou- g
welijke eerste klas passagier, Mevr. Captain Burnell. Ik ging ‘
naar beneden in mijn statievertrek, waar ik door zeeziekte ” V
en geestelijke terneergedruktheid dertien lange vervelende Q
­ . dagen en nachten opgesloten bleef. Ik geloof, dat ik op . «
Q, die reis zou gestorven zgn, indien de hofmeester, William
E Matthias, niet zoo vriendelijk zorg voor mij gedragen had.
Q God zegene hem! ht] was inderdaad de barmhartige Sama­ *
· ritaan van dat schip voor J
· I s
I · ï
l K
l VEERTIENDE HOOFDSTUK. _ ·
l
{ · ALLEEN IN EEN VEEEMD LAND: MIJNE TERUGKOMST. j
Q J
­
I Op den behoorlüken tüd zeilde de stoomboot ,,Propontis" i
, ·de dokken van Liverpool binnen. De passagiers verlieten j
l het schip; ik alleen bleef aan boord. Ik had geen ander 3
l toevluchtsoord. Ik was wederom, als een arme verlorene _ A
­ , aan de barmhartigheid van vreemden overgelaten. Ik had '
‘ geen geld, geene kleederen en de groote oceaan scheidde ,
mij van müne weinige vrienden. Er was niets aan te doen: - ,
­ g de koude liefdadigheid moest _te hulp geroepen worden, het Q
medegevoel moest opgewekt en lastig gevallen worden en l
j misschien zou ik ontelbare malen afgewezen worden, voor K
dat men naar mijn verhaal zou luisteren of in eene van "
müne behoeften zou voorzien. .
, De hofmeester was de eenige persoon, die gedeeltelük
~ mijn hopeloozen toestand begreep, en hü was een_arm man
met eene vrouw en vier kinderen. Aan hem deelde ik müne
l
j V
l