HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 77

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 5.75 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

ll; K .
4 `
68
JL Toen ik in New York aankwam, ging ik naar het Stevens-
i hotel terug, en schreef een brief aan vader Walsh, om hem
I eene uitlegging te vragen van de gebeurtenissen van den
ig dag. Hij kwam Maandag morgen aan het hotel, en zeide,
E j dat Bessie eene vergissing had begaan, en een plaatsbiljet
’ voor mij had genomen op de verkeerde boot; daar de eerste
L klasse meer kostte op de Inman Line dan op de Anchor
t ; Line en zij geen geld genoeg had, had zü een tusschen- ‘
” deksplaats genomen. Hü zeide verder, dat het hem veel ' gy
onrust en verdriet had veroorzaakt en dat hij eene groote g
2 som in goud geld voor mü had medegegeven aan vader g
, r Mc. Kenna, van New York, toen Bessie hem den naam van 9
_! de stoomboot had genoemd, en dat hg ook getracht had ’
_ï aan boord van de sleepboot te gaan, maar daarin verhin­ ‘ !
NQ derd was, omdat hij geen pas had. [
Lil Bessie Murray vertelde mij later zelve, dat zü mij expres j
;_«’; op de verkeerde boot had gebracht, omdat zij bang was, dat ,
lf ik Dr. Hays over vader Walsh zou spreken, en zü wilde lie- !
;1, ver, dat hare ziel naar de hel ging, dan dat er eenig leed ‘
E den armen, goeden vader Walsh overkwam, omdat ,,zü hem ,
. r Ziefhad." ‘ {
dè . Ik verlangde zeer met de eerste boot die uitzeilde te ver- Q ‘
ig trekken, daarom kwam vader Walsh Dinsdag bg mij met een j
5 · eerste klasse biljet voorde ,,l?ropontis." Hij beloofde mij aan i
· boord van de boot (die om twee uur zou uitzeilen) om twaalf
uur te komen bezoeken en mij dan eenig goud geld te ge· .
ven. Ik had mijne bagage verloren, daar die aan boord van I
gj; . de ,,Hibernia" was gezonden, en ik was dus van al mijne
kleederen beroofd, maar vader Walsh zeide, dat hg Bessie .,
Q een koffer met wat gemaakte kleederen zou doen koopen, i
arï en die aan boord van de ,,Propontis" zou zenden. ‘ ,
Woensdag morgen om tien uur verliet ik het hotel per r "
. 2 rijtuig, en ging aan boord van de ,,Propontis." Ongeveer
I _ een half uur na mijne aankomst zeilde de boot uit. O, ‘
· ­_ welk eene onbeschrüfelijke wanhoop maakte zich van mij _
.. meester! Het schip zeilde heen, en ik had geen geld, geene· i
láïï kleederen, niets!
In müne wilde droefheid liep ik naar den eersten man,
I dien ik zag, en die de hofmeester bleek te zün en vraagde j
hem, of hij ,,de boot niet kon doen stilliggen of mij anders Q
. naar wal terug doen gaan in een bootje."
’ . s
7 • · ·