HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 76

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 5.73 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

lg I {
ls
, . 66 ­
; DERTIENDE HGOFDSTUK. ‘ {
`r I.
. mm ams NAAR IERLAND.
ru . l
..­­­- P;
l
Uit Boston schreef ik naar Bessie Murray, die mij op- . "
V wachtte en mij naar Stevens­hotel, in Broadway, bracht, ter-
I wül zij mij zeide, dat Vader Walsh alle schikkingen voor mijn ‘ ä
f vertrek op den volgenden dag, zijnde Zaterdag, had gemaakt. _ · j
' Vader Walsh kwam mg Vrijdagmiddag in Stevenshouse .·
g bezoeken en ik zag hem ongeveer een uur. Hij deelde mij p
mede, dat Dr. Hays, Sr. van Jersey City, Ierland ging be- ï
, zoeken en dat hijmij onder züne bescherming had geplaatst,.
op de stoomboot, ,,Hibernia" van de Anchor Line. HU ver- `
F, liet mij toen, zeggende, dat hij den volgenden morgen zou .
Tl komen met mijn plaatsbiljet en het kaartje voor mijne bagage. {
ll Zaterdag· morgen kwam Bessie Murray mü zeggen, dat. _. l
Vader Walsh zeer ziek was en het hem onmogelük was _ .
l in den morgen uit te gaan, maar dat hij Dr. Hays dien `V L
A middag op de sleepboot zou vergezellen, en mij op de stoom­· ­
=j boot zou ontmoeten. Vader Walsh had Bessie 20 pond ge-
il geven, om eene plaats eerste klasse op de ,,Hibernia" te
bespreken, maar zij, gedreven door een geest van kwaad- ,‘
; willigheid, waarvoor ik geene reden kon vinden, nam eene jg
a plaats tusschendeks in de ,,Stad Baltimore" van de In--
' man Line. · ‘
Zonder aan eenig bedrog te denken, vergezelde ik Bessie,. M
,j die mg, in plaats van op de ,,Hibernia", haastig aan boordïï _
van de ,,Stad Baltimore" deed gaan, mij verzekerendegiïaiä `"‘‘ ‘ *r^"·
, vader Walsh om twaalf uur met Dr. Hays in de sleepboot
A1 zou komen. Niet voordat de stoomboot in de quarantaine
; plaats ankerde, om op de sleepboot te wachten, die de mail .
en eenige eerste klasse passagiers zou brengen, ontdekte
ik het bedrog, dat deze vrouw had gepleegd.
Van het oogenblik, dat ik aan boord van de stoomboot .3
¥‘ was gekomen, had ik op het dek alleen gezeten. Ik was g
in diepen rouw gekleed, een lange sluier van krip verborg j _
, mijn gelaat voor de vele nieuwsgierige blikken, die op mü ·l_`
l
, l
I l