HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 73

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 5.67 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

? · at
{ . · ` Ii _
64 j
, müne terugkomst in die woning plaatsvond, niet afschil· l
. deren. Na lange, vreeselijke jaren van scheiding lag ik weder lk ­
. in de armen van müne lieve moeder en mijn vader drukte <{
. züne lang afwezige dochter aan zün hart. Ik kan over deze r’·
ontmoeting niet spreken! Zes jaar geleden had ik deze wo- {
, ning verlaten in al de hoopvolle opgewektheid en in al den . ’
onschuld van rnüne jeugd, om uit de heilige afzondering
» van het klooster weder tekeeren met vervlogen geluk,
i verwoest leven, gebroken hart, geschokt vertrouwen, ver-
vlogen hoop, maar, Goddank! bewaarde onschuld. Met de
geveinsdheid, die ik in het klooster geleerd had, verborg .
ik alles voor 'mijne ouders. Mün geweten als Katholiek
verbood my eenige opening van zaken te doen, die schande «
t , zou brengen over priesters, zusters, het klooster of eenig gj
openbaar kerkelijk persoon. - _ ï
‘ Mijne ouders waren strenge Katholieken, en zouden de ‘ * ·
5, vreeselüke waarheid niet geloofd hebben, ook al had ik die `
hun bekend gemaakt. Zü hadden zich getroost met de ge- .
Q; dachte, dat ik tevreden was in het kloosterleven, en ik wilde j
l hen niet· uit den droom helpen. Wat meer is, als Katholieken S
. zouden zri, met al hunne liefde tot mh, mij toch liever zien
, sterven dan een leven zien verlaten, waartoe zij meenden, ,
g dat ik door God in het bgzonder geroepen was. Welke vrees · .
` zü ook mochten koesteren, ik zette die op zijde door hen j
te vertellen, dat het mg vergund was, ten einde grootere
ij, heiligheid te verwerven, om mh in een meer afgezonderd
` en strenger klooster terug te trekken en dat ik de toe-
;Q ` stemming van de superieuren had verkregen, om hen nog
‘ eens te komen bezoeken, voor ik iedere verdere gemeen-
‘ schap met hen afbrak; en daarmede - verliet ik hen.
i Ik wil dit afscheid niet trachten te beschrijven. Nadat , ‘
ik het tehuis müner kindsheid wederom verlaten had, ging "‘«" '
" ik naar Boston, om mijne zuster Gertrude te zien. Van *
T haar vernam ik, dat zij, na den brief te hebben ontvangen,
. die mün broeder over mij naar huis geschreven had, mü ‘
K was gaan opzoeken. Zh had toen aan het St..Tosephs kloos-
ter, in Jersey city, gevraagd naar zuster Teresa de Ohantalj
Zuster Aloysius zeide haar, dat zij mh niet zien kon, omdat
1 ik in het Moederhuis te Madison was, en daarenboven, j
_ daar het in de vasten was, was het de zusters verboden,
hare bloedverwanten te zien. Müne zuster antwoordde, dat Q ‘
l
T ‘ ‘
” . I