HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 72

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 5.71 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

` ll
E,
1 niets eene vrouw kan rechtvaardigen, wanneer zij zich in ïï
«« zulk een vernederenden toestand begeeft, zou ik liever ster- ·
ven dan ooit zulk een leven te aanvaarden. TE
Ik zeide hem, dat hg zich alle gedachte aan mij voor
altijd uit het hoofd moest stellen, omdat ik het onveran- .
derlük besluit had genomen, om ver weg te gaan, zoodat
hij mij nooit op aarde kon wederzien - een stap, waartoe {5
ik zoowel om zijnentwil als tot mijne eigene zaligheid be- j
_ sloten had. Ik vertelde hem, dat ik eene nicht had, die _ 3,
Abdis van een nonnenklooster te Killarney, in Ierland, was, lj
en dat ik daarheen wilde gaan, indien hij mij de middelen
daartoe wilde verschaffen, en wanneer hü werkelijk mijn
geluk verlangde, kon hij mij dit niet weigeren. ïl
Ik raadde hem aan, zich in een streng klooster op te
sluiten, waar hij nooit eene vrouw kon zien en daar boete ‘
te doen voor züne groote zonde; en door zoo voor God en jj
den godsdienst te leven, zouden wij elkander eindelijk in . E
den hemel wederzien. -
Hij gaf hoewel ongaarne zigne toestemming tot dit voor- ` ‘ ‘
stel, en ik maakte onmiddellijk toebereidselen, om naar
' Ierland te gaan en in Juni zond ik, op verzoek van Vader ·
Walsh, een telegram aan zgn huishoudster, Bessy Murray, If
om haar te zeggen, dat zij mg aan het station van Jersey .
City, om 5 uur in den namiddag moest opwachten. Zij deed .
dit, en op verzoek van Vader Walsh bracht zij mij naar jg
Pacific I-Iouse, in Greenwichstreet, New­York. De huishoud- , ig
ster in dat hotel was een kennis van Vader Walsh, en I
den volgenden dag kwam hü mij opzoeken, terwijl hg mg < ‘,ï
i leugenaohtig aan haar voorstelde als znne zuster uit Phi- 1 gg
ladelphia. Ik deelde Vader Walsh mede, dat ik niet naar ' lg
Ierland kon gaan, zonder müne ouders te hebben weder-
· _ F` gezien, maar ik zou hen niet vertellen, hoeveel ik geleden U
, had. Indien zij onwetend waren van rnün ongeluk, zou ik
, hen nimmer uit den waan brengen. Na hem verzocht te fg
hebben eene plaats voor mij op de boot naar Ierland te
bespreken, ging ik op de boot naar Stonington en kwam
goed en wel tehuis aan. i fi
r Woorden zgn niet­in staat, om het gevoel te beschrüven, I ïï
dat zich van mn meester maakte bij het terugzien van de fi
woning, die ik voor zes jaar geleden, naar ik meende voor _ li
altrjd, vaarwel had gezegd. Ook kan ik het tooneel, dat bij E
· i I r l i iiii i in , gril