HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 70

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 5.67 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

c _, ,.... .. r..,...;.:;:;:.:;;3·;,n_;.::.;__.,;;_,;j:,...t.;,,.1:;,-;,,,ï,c..2,;.;;5,___Z..il‘£,...‘f..A,`,ïr.Q~LQ;...Z.'L'lIQYTfSLQ,._,.;.ïTQrT°;ïF..>T"i§T'. _....` TI§,;Y§i '§ï,Q..1ff§YT'I;.ï.L.-..r `,__. ;
ik Gl
getelegrafeerd, dat ik stervende was, en hij was gekomen, li
om haar te aanschouwen, die hh genoodzaakt had uit een
klooster te vluchten en eene schuilplaats onder vreemden
te zoeken, en zijn hart was met diep berouw vervuld, toen ‘ W ä
, hh müne ellende zag. I-Iü zeide, dat hij ook onuitsprekelük §;ä
» geleden had toen hij hoorde, dat ik uit het klooster ge- tt
vlucht was,7 zonder eenige aanwijzing, waarheen ik mü
begeven had en hü kon het vreeselijk vermoeden niet van ïi;
·y zich zetten, dat ik zelfmoord zou gepleegd hebben, totdat
hü drie maanden na mijne vlucht het telegram van mevr.
» Willt ontvangen had. 5*;
Daar zün bverdriet zoo hevig en zgn berouw zoo op- '
recht scheen, vergaf ik hem het vreeselük onrecht, dat hij
' in een uur van blinden hartstocht gepleegd had en opdat jg
geene verdenking op hem als priester mächt rusten, ging jj
hij voor mün oom door. I-Iij verzocht Dr. Shurtz mij te _f `
bezoeken en ik ontving iedere hulp, die door geld verkre­ .
gen kon worden. Ik vernam nu dat hij eene zuster in A li
ï°hiladelphia had, een weduwe in gegoede omstandigheden, _ ·
Mevr. Margaretha Sullivan genaamd. Gedurende den tijd
van mün herstel kwam vader Walsh tweemaal in de week jj;
uit Jersey City om mij te zien, en keerde altijd denzelfden j i
dag terug, en toen ik genoegzaam hersteld was, stelde hij ­j ,
’ mrj aan züne zuster mevr. Sullivan voor die mij met
, groote vriendelijkheid, behandelde. Zoo,dra müne krachten ,
het mij toelieten, ging ik wederom biechten bij vader .5
Schnuttgen, waar echter iets gebeurde, dat mij verhinderde, ­ j
zijn klooster langer te bezoeken. ä ·§
Een groote, Duitsche broeder opende de deur op mijn
kloppen. Ik vraagde vader Schnuttgen te spreken. De `broe­ i
j_ ___,___ _ der deelde mg mede, dat hg in eene van de spreekkamers ggi
aan eene dame onderricht gaf. Er zgn in dat klooster vier gj
spreek- of ontvangkamers, twee aan iedere züde van de
gang; aan het einde van de gang is de getraliede ingang » ig
tot de woning der monniken en geen wereldlük persoon . ï
. is het vergund dien drempel te overschrijden. De broeder g
geleidde mh naar eene der ontvangkamers aan de linker-
züde van de gang, terwül hij mij verzekerde, dat vader _ ` ë Q
Schnuttgen bij mh zou komen, zoodra hg vrü zou zijn. De _ il
broeder bleef nu, in plaats van heen te gaan, bij mü staan 'l
praten en merkte op, dat hg mij in verscheidene weken niet