HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 67

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 5.98 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

j;! . · r« ·
58 i
lj ` ‘ _
Ik liep den ganschen nacht door de kamer; mijn hart o
’ werd vaneengescheurd door tegenstrgdige overdenkingen. 5
B Ik was het klooster ontvlucht - had door dien enkelen .
. .; stap allen dwang, dien geloften en roeping mg oplegden en j
' r ' die mg zoovele jaren geketend had, afgeschud. O, vreese­ ,
J r lgke gedachte! Ik was hierdoor tot de eeuwige verdoemenis "
J l veroordeeld! Zoo scheen het mg op dat oogenblik ten minste ·
I 9 toe, verblind als ik was. I-Iad ik toch de begoocheling maar '
_ jaren geleden afgeschud; het zou mg een wereld van smart ,·
1. bespaard hebben!
- ` Op dien avond zag ik voor het eerst na bijna zes jaren
· ` mgn gelaat in den spiegel, maar o, welk eene verandering! ·
Z ' Ik kende mgzelve niet, en vraagde mg gedurig af: ,,Is dit
Edith O’Gorman? Is het zuster Terese de Chantal of wie
is het? Wat is het? Ben ik gek of droom ik, leef ik of
. ben ik dood ?" Daar ik zoo lang in het klooster begraven
was geweest, wist ik niets van de wereld, voornamelgk
L van eene wereld, als waarin ik mg toen zonder geld,
_ zonder schuilplaats, zonder vrienden, zonder bescherming
M bevond. Wat moest ik beginnen? Waarheen kon ik gaan?
Ct Wat zou ervan mg worden? Maar Hg, die de lelien des
j e velds kleedt, zorgde ook voor mg, en Hg liet mg niet ver- `
i jf, loren gaan!
if Ik knielde neder en bad; en toen kwam de gedachte in I
mijn geest op, om aan bisschop Wood, den bisschop van
Philadelphia, te schrijven. Ik verzocht hem om een onder­
ïë houd, en zond mgn brief ’s morgens door een van de be- ‘
Q dienden tot hem. In den namiddag sprak ik hem, en onder
Qgï het zegel van de biecht (hg kon geen stappen nemen, om
il mg naar het klooster terug te zenden door hetgeen ik hem
in de biecht mededeelde, zonder zgn eed van geheimhou­ _g__L__
ding te breken) vertelde ik hem, wie ik was en wat ik ’
gedaan had. Bisschop Wood behandelde mg zeer vriendelgk ; `
hg trachtte mg over te halen naar het klooster terug te s
Y?. keeren, of anders in een ander klooster in zgn bisdom te ·
gaan. Ik weigerde dit ten stelligste; ik wilde trachten mgne j
Q‘ ziel te behouden in de wereld, maar op geene enkele voor- j
waarde wilde ik weder een klooster binnentreden, om mis- 2
schien eene herhaling te ondervinden van wat ik eenmaal i
, · geleden had. j
‘ Bisschop Wood gaf mg geld, dat mg in staat stelde mgne j
il