HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 65

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 5.96 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

j. I _ .. l)` · ·` ,
i !,, " 4 / ’ ,
t ï._ / i
Q ee _
:1 . I.
I e dat mij was toegediend, veroorzaakte eene tijdelijke krank­
zinnigheid - maar de foltering, waaraan ik ten prooi was j _
, geweest en de beleediging, die ik had ondergaan, waren waar- { _
lük wel genoeg, om den sterksten geest in de war te brengen. '
¥ il Ik ging in Zuid­Oranje naar de biecht en vertelde den
‘,‘ priester van de vreeselijke misdaad, waartoe poging was *2
lj aangewend, en deze man, aangewezen als een geestelijke
leidsman voor zielen, bestrafte mij, omdat ik daarover zulk _
' eene beweging maakte, daar iemand met verantwoordelijk W `
q was voor hetgeen hü doet, wanneer hü door hartstocht r
verblind is, en daarom was het geene misdaad, en ik moest ·
* het niet als zoodanig opnemen. Zulke woorden werden mijne -
arme, stervende ziel toegevoegd door een priester der kerk!
Zulk eene verontschuldiging werd tot verzachting aange- ·
¥ boden voor eene misdaad, die den Booze zelven zou onteeren!
ui Priesters en zusters schenen verbonden tot mün verderf.
Op den volgenden Maandag kwam moeder Xavier uit
jjj Madison, om mg te zien, en, mig tamelijk wel vindende,
,§j zeide zg: ,,Wel, zuster Teresa de Chantal, ik dacht, dat gg ·
U ziek waart! Zijn het dus maar grillen, die gij aanneemtj?
I-let denkbeeld, dat een zuster van barmhartigheid aan zulkie
M grillen toegeeft en voqgwendt krankzinnig te zijn! Wel, wel,
‘f zet nu uw hoed maar eens op en ga met mig mede! Gü
zrjt nog een dozün krankzinnige zusters waard!" En zoo
ging zij eenigen tijd voort, mü op deze hardvochtige wrjze
, te bespotten. Ik maakte mij gereed haar te vergezellen,
iáj niet anders denkende, dan dat zij mij naar Madison zou ‘
jl brengen; maar neen, de slechte vrouw bracht mij weder
ll` terug naar Jersey city. Is er iets boosaardigers te bedenken
J dan deze daad van moeder Xavier? Kan men zich iets
nl , onmenschelijkers voorstellen dan een verwond en verschrikt ¥
lam weder in de klauwen van den wolf terug te voeren? -
j dan een kind, dat zoo pas uit het vuur gered is, daarin
j weer neder te storten? Zoo werd mijn verscheurd hart ,
,' blootgesteld aan nieuwe verwondingen. . ,
ij. Den volgenden morgen had Vader Walsh de koelbloedige ~
onbeschaamdheid, om in het klooster te komen en zich
zonder plichtpleging naar de kapel te begeven, waar ik mij
bevond. Ik werd als krankzinnig, toen ik hem zag, zoodat ·
;l ik niet meer weet, wat hij zeide; ik geloof, dat het iets
was over vergiffenis en dat hij niet leven kon buiten mij.
Q2 · ‘ !
, il
rl ·
gj V I
i
,! ·
j

.,#,-i` _ . _·“·",.. , . « 4 _ , ,, _, _ ,/4 X ,,,! ,,., L, -.~.·­