HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 62

JPEG (Deze pagina), 834.67 KB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

., .Y.v Y, ` ` Q ,L ,.......­+­­T­-f..._ v_ aqnwàunàx
x 53 p ‘
Pi ‘
i l
ü ELFDE HOOFDSTUK. f
A '· Mmm omkonmc.
(ib Z
Bijna tot wanhoop gebracht door den voortdurenden over- .
, last, dien Vader Walsh mg aandeed, zond ik den volgenden f
brief aan moeder Xavier, waarvan ik zorgvuldig een af-
­. schrift bewaarde. ·
Jersey city. ‘
‘ In ole howten mn Jezus en Mcwtot.
,,Lieve Moeder, e
Wederom schrüf ik u, om u te verzoeken mü van de j
vreeselijke verzoeking, die mij hier omringd, te bevrüden. · t
,,Mijne ziel is bedroefd tot den dood toe." Wilt gij mede- ‘
lijdenmet mij hebben en mij uit de tegenwoordigheid van
Vader Walsh verlossen? l-loe kan ik de sacramenten waar- i
· dig ontvangen, wanneer ik mu bü mijne wekelijksche biecht,
moet beschuldigen van het luisteren naar betuigingen van A
eene onwettige liefde -- een liefde die hetttgsohennts is ­- `
A en hoe kan ik het vermijden, zoolang gü mij in deze om- g
geving doet blijven? lk smeek u dan nu, Moeder, ter wille ` 5
van Christus, van den godsdienst, en van mijne ziel, mg
. uit dit vreeselijk gevaar te verlossen. lk wensch tot den ,
dood toe aan müne roeping getrouw te blüven en ik smeek 2
u naar mijn gebed te luisteren en mij van dit zware kruis j
te ontheffen.
V De uwe in de harten van Jezus en Maria,
` Zuster TERESA DE CHANTAL],
ii Op dezen brief ontving ik het volgend antwoord.
Madison, St. Elisabetlrklooster.
, Zuster TERESA DE CHANTAL. ‘
kmo,
Uw laatste brief gaf mij blijken van een weerspannigen
ä en niet onderworpen geest. Denk er aan, Vader Walsh 1
e li
1