HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 60

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

, , , ,,,.._,-.. ...` ., M- v__,A ,, ..,,. 4.v., .,.. .,,._ r , . .,,,,
V2 51 ‘· J
Q innerlijke dorheid van geest, die mijn ziel droevig stemde, l
’ en die eene krachtige inspanning van mijn wil noodzakelijk
j maakte, om in het pad van den plicht te blijven. Bestormd i
{ door verzoekingen, moeielükheden en tegenstrijdigheden van r
· . buiten en door afkeer, dofheid en wanhoop van binnen, ziek .
` van harte, verbijsterd, bekommerd, verlaten, en terneder
gedrukt streed ik om de overwinning te behalen in den i
strüd tusschen natuur en genade, tusschen geloof en ver- ,
/ stand; maar droog en hard als mün dagelijksch brood toen i
_ was, het was nog zacht in vergelijking met dat, waarvan . j
j ik mijn deel zou hebben, eer ik in de rust zou ingaan. Ik
r_ moest den bitteren beker tot op den bodem toe ledigen. K
2 Te midden van al deze innerlijke en uiterlüke beproevin­ ‘
gen ontving ik een bezoek van mijn broeder John. Ik werd
in de spreekkamer geroepen, om een jong mensch te zien,
zonder eenige gedachte te hebben, dat het mijn broeder zou è
E zgn. HQ was op weg naar San Francisco en terwijl hij in · ·
New­York moest wachten op het vertrek van de stoomboot,
’ had hg mü uitgevonden en was gekomen, om mij te be- j
s" zoeken. HU vraagde rnü of ik mij gelukkig gevoelde, en
' ik verzekerde hem leugenachtig, dat mün geluk volkomen °
g was, daar ik de bruid van Christus was, en dat niets op aarde
. de vreugde kon vermeerderen, die ik ondervond als de bruid
van den Koning der koningen. lk verachte mijzelve om dit ’
bedrog en nog wel op een tijd, waarin ik verdwaald scheen 2
te zijn- in eene ondoordringbare woestijn van middernach- r
j telüke duisternis, aan alle züden door doornen en distels j
j ingesloten, waaruit ik mij trachtte los te maken, maar al- E.
( leen om er des te dieper in verward te raken, en mü er E
meer en meer aan te verwonden! Ik trachtte hemelwaarts g ,
t te zien, maar daar zag ik alleen dikke, dikke duisternis,
pv geen licht, geen straal van hoop, geen uitkomst; toch durfde Q j
r t ik een leugen uit te spreken, en mijn broeder te vertellen, f
dat ik gelukkig was. ä
. John zeilde spoedig daarna uit naar Californië. Q
Het volgende uittreksel uit een brief, die hü aan müne
`· ouders schreef, voor hij uitzeilde, zal den lezer doen zien, ,
hoe wel mijne poging, om hem te misleiden, gelukt was.
*1 {
,,lk heb müne zuster Edith gezien. Het kostte mg eenige 5
Q moeite haar te vinden, maar ik werd honderdmaal voor de
1