HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 6

JPEG (Deze pagina), 754.78 KB

TIFF (Deze pagina), 5.72 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

w ` U nu ,6 _, v4_M_(, [ Y ’ ____- K V,
.
.1 <
ik , h
eï , . {

¤ VOORBERICHT.
. (X ` n
J
Bij de uitgave van dit boek gevoel ik mg gedrongen, mijnen
lezers mede te deelen, dat ik gemeend heb niet te moeten, ja, niet
’ te mogen zwägen met betrekking tot de zonden en dwalingen van de *
, Roomsch Katholieke leer, waarmede ik persoonlgk heb kennis ge- ` ·
`maakt; wetende, dat de onopgesmukte waarheid nooit aan het publiek ·
zal bekend gemaakt worden, behalve door menschen, die, gelijk ik, _
uit persoonlüke ervaring kunnen spreken.
j Al niäne beweringen zgn door feiten gestaafd. Ik geef namen
nl en plaatsen op "en daag myne vyanden uit, mg tegen te spreken. V
kg ‘ Mgn doel is, ozn de blinde, misleide, bägeloovige Roomseh Ka­ E
­ Q - tholieken voor te lichten met betrekking tot de dwalingen van '
hunne leer, de gedwongen tucht, en den verder;/eläken invloed van 2,
` het kloosterleven, Ook schrij/` ik, om niets kwaads vermoedende
· Protestantsche ouders te waarschuwen, wier dochters de klooster- ï
' scholen bezoeken, waar zy van hen vervreemd, bedrogen en bedorven *
{ worden door de listen en de bedriegeräen van Jezaieten en Zusters h ,
van Barmhartigheid. lle ledige, tooneelmalige en aanlokkeläke
plechtigheden van het Katholieisnze hebben eene bgzondere en
i! onwederstaanbare aantrekkeläkheid voor kinderen en eenvoudige V l
. `?
E