HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 59

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

i 50 V2
belast met het bereiden van de ,,hosties", die gemaakt Q
» worden van ongezuurd deeg en water. Op een Zondag was *
er een groot aantal communianten, en de priester, die j
j niet genoeg ,,hosties" had, zond naar het klooster, om er {
‘ nog wat meer te vragen. Ik had er geene gereed, om hem ‘ ·
` onmiddellijk te zenden, maar binnen vijftien minuten zond ‘
ik er hem twee honderd. De kerkelüke tijd echter voorde
. wijding was voorbij, toch gaf de priester de hosties onge-
‘ wüd aan de menschen. Later verontschuldigde ik mü bij
; den priester, omdat ik niet in staat was geweest, om hem ’
‘ de hosties bijtijds te verschaffen, waarop hij antwoordde:
,,Het was zoo evengoed, de menschen wisten het verschil ,
niet." En is er dan eenig verschil? was de smartelüke vraag, Z`
. die mijne ongelukkige ziel met pijnlüken twijfel vervulde. s
De priester zeide: ,,het maakte geen verschil." Toch had
A mijn geloof mij geleerd, dat zoo spoedig de priester de ,_
woorden der wijding over de ,,hostie" had uitgesproken, het
lichaam van Jezus Christus daarin onmiddellijk tegenwoor­ _.
dig was - hetzelfde lichaam, dat geboren werd uit de ’
heilige Maagd, dat aan het kruis stierf, dat weder opgewekt ,‘
werd en aan de rechterhand van God, den Vader, gezeten '
is; dat in honderdduizend missen, die over de geheele .
wereld op hetzelfde uur bediend worden, God dit wonder ,
_ juist teweegbrengt op het oogenblik, dat de priester de
; woorden der wüding uitgesproken heeft.
De woorden van den priester brachten een grooten slag
toe aan mijn levend geloof in de Werkelijke Tegenwoordig-
heid, en ik streed er tegen als tegen eene groote beproeving. ;
Een der artikelen van het Roomsch Katholieke geloof te ·
betwijfelen, wordt gerekend eene grootere zonde te zgn dan (
het begaan van een moord, omdat er voor den moordenaar r
redding is in eene oprechte belijdenis en in de absolutie van ,·
den priester; maar voor eene ziel die weigert te gelooven, · l
en die de algenoegzaamheid van het Roornsoh Katholieke
geloof betwijfelt, is er geene zaligheid. Ik beefde bg deze .
verzoeking, en ik dacht, dat God mij verlaten had en mh.
aan den duivel had overgeleverd; maar God zij geloofd! 1
Hü geeft den dood en HQ geeft het leven. Hij laat ons
zelfs afdalen tot de poorten der hel, om ons weder te ·;
brengen tot een helderder, reiner, heerlüker leven.
Bij deze ontelbare verzoekingen kwam nog eene zekere !