HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 58

JPEG (Deze pagina), 943.77 KB

TIFF (Deze pagina), 5.67 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

O" · ï*¤*=’·v?·" '­,ï=.j"ï;;·f·’)rq­­v·‘­;é·;».­<«;_k’; .-··i~»<­«- « vi- R .._~»,., `.,_S·;­.» .-wg. . . <·»~@rf. ,.
49 ·
TIENDE HOOFDSTUK.
Q
EEN, Bnzonx van MIJN BROEDER.
Mijne plichten brachten mh nu meer dan ooit in aanra­ ·
l king met vader Walsh. Ik zeide hem na mijne terugkomst ,
ernstig, dat, daar moeder Xavier mijne smeekingen, om van
‘ . r daar verplaatst te worden, met verachting had verworpen,
de eenige hoop die overbleef was, dat hij aan bisschop
Bayley verzocht naar eene andere parochie te worden ver- ,
. plaatst. Hij weigerde dit te doen. Dikwijls herhaalde hü mg ­
E züne liefdesbetuigingen in de innigste bewoordingen, en met s
gloeiende welsprekendheid smeekte hij het klooster te
. verlaten en met hem naar een vreemd land te gaan, om _
daan door een protestantsch geestelijke in den echt ver-
bonden te worden en gelukkig te zijn. Hij zeide, dat hij
niet zonder mij leven kon. HQ verlangde ook, dat ik den , .
Roomsch Katholieken godsdienst geheel zou vaarwel zeggen, K
· mij verzekerend, dat hij er in- hart en ziel van overtuigd
" was, dat dit niet de ware godsdienst van Ohristus was, en ~
dat ook de kerk sedert de zesd·e eeuw niet meer de onbe­
. dorven` eerste gemeente van Christus was geweest. Hij S?
_ verzekerde mü ernstig, dat hij bereid was vervolging en
_ armoede om mijnentwil te lijden. .
' Ik gevoelde, dat het voor mh niet anders dan spotternij j
· zou zijn, om naar de biecht en de communie te gaan, ter-
_~ wijl ik voortdurend gekweld werd door de liefdesbetuigingen, ;
_ hetzij in woorden of in blikken, van vader Walsh, want ik .`
, was een mensch in den volsten zin des woords, niettegen­ ï
/ staande de onnatuurlijke beperkingen, welke mijn valsche V
godsdienst mij oplegde, en mijne arme menschheid zuchtte {
en ging gebukt onder het verpletterend gewicht van de ,
. vreeselijke verzoeking.
F In dezen tüd werd ik ook verontrust omtrent sommige
Roornsch Katholieke geloofsartikelen, voornamelijk de leer t é
l der ,,transsubstantiatie." Het volgend voorval bracht mijn
geloof aan het heilig Sacrament aan het wankelen. lk was s ,
r KLOOSTERLEVEN · 4: Y Q