HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 57

JPEG (Deze pagina), 915.42 KB

TIFF (Deze pagina), 5.67 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

_, 48 X
ongelukkig. Zoo gingen twee maanden van de treurigste
beproeving voorbij, toen ik naar Madison werd ontboden,
om den jaarlijksohen rusttijd te genieten. Toen de tijd om
was, wierp ik mij voor Moeder Xavier op de knieën, en «
smeekte haar, om Christus’ wil en ter wille van mijne ziel
mij niet naar Jersey City terug te zenden. Zij lachte mij E
uit, zeggende: ,,Wel nu nog mooier, gij moest u zeer ver- J . '
eerd achten, om de Ziefde van zulk een knappen, jongen .
. priester gewonnen te hebben; maar ik gis, dat gij het u ,_
J maar alleen verbeeldt, en indien gü niet beproefd wordt,
‘ zult gü nooit de overwinning behalen."
En nu was ik na den rusttüd de eenige zuster, die W
naar Jersey City teruggezonden werd. Ik werd in zuster `
Josephine’s plaats aangesteld als superieure van het St. Jo-
sephsklooster, terwijl zh, die reeds zeven jaren in verschil- _
lende steden superieure was geweest, dit jaar naar Trenton ,
werd gezonden, om daar de laagste betrekking in het huis
te vervullen. Haar heerzuchtige geest kon deze vernedering _
niet dulden, noch kon haar hart de beproeving doorstaan,
van zoo· ver- verwüderd te leven van _haar lieven Vader
Senez, in Jersey City; daarom verliet zij drie weken later
het klooster, kwam naar Jersey City, waar zn de betrekking
aanvaardde van huishoudster bg Vader Senez, aan wien zij .
zoo innig verbonden was, en braeht daardoor geen klein
schandaal over de zusterschap. {
Zuster Aloysius, zuster Mary Clare en zuster Ann Maria
waren de zusters, die met mg naar Jersey City werden ge- ‘
zonden. Deze daad van moeder Xavier, om mü naar vader ‘
Walsh terug te zenden, was, gelijk het vervolg van mijn i
verhaal zal aantoonen, eene lage streek van haar, om den .
ondergang van mijn lichaam en mijne ziel te bewerken en
mij te ‘berooven van de onschatbare parel der onschuld, "
die mij dierbaarder was dan tien duizend levens. ,