HomeKloosterleven ontmaskerdPagina 55

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 5.86 MB

PDF (Volledig document), 109.03 MB

» Z ' ' · E ‘_-` h A G
. jl · Z j .
5 Q? . r
r 2 46
; iï
. Walsh dagelijks_op mijn weg, en bracht dikwijls twee uren
i achtereen in mijn schoolvertrek door. Zgne manieren waren
j $5 altgd vriendelgk en hartelijk, terwgl hg mg behandelde ,
j _ met den meest mogelgken eerbied en · met de grootste
oplettendheid. Eens, een week of zes, nadat ik hem het
! sg eerst gezien had, onderzocht hg naar de vorderingen van
. mijne klasse en toen het werk afgeloopen was, gaf hg mg ‘
L het boek terug, ter zelfdertgd mgne hand vattend, en met .
:= gä . eene onuitsprekelgke teederheid in blik en toon, sprak hg:
, gg ,,Zuster, ik bemin u ­­ ik bemin u! o God! meer dan mgne » ‘ W
K, j eigene ziel bemin ik u!" i
j Bij het hooren van deze vreemde, hartstochtelgke woor- E #
E_ èg den trok ik mgne hand uit zgn vurigen handdruk los en
zonder een woord te uiten, verliet ik het schoolvertrek, vloog I
r naar mgne cel, grendelde de deur, en mg in een aanval 5
van de hevigste smart op de knieën werpende, bad ik om . i
Y kracht, om deze hevigste verzoeking mgns levens te door- {
g staan. O God! welke woorden had ik moeten hooren! Zus-
ter, ik bemin u - meer dan mgne ziel bemin ik u! O, hoe ï
ï doorboorden zg mgn hart! Een gezalfde priester Gods had zich Q
ï gj schuldig gemaakt aan het uiten van zulke woorden tot mg, {
3 3 eene toegewgde maagd! eene bruid van Christus! O, hei- ä
Z ligschennis! Het was eene misdaad voor mg, om naar zulke i
` woorden te luisteren. Ik had geloften aan God gedaan, en j
wilde die getrouw blgven, ook al zou mijn hart daardoor {
ï breken.
a r Gedurende verscheidene dagen ontweek ik vader Walsh
L ë H door het schoolvertrek teverlaten, zoodra hg binnenkwam. E
. _ê Eindelgk kwam hg na de schooluren en verzocht een on- {
l jj derhoud met mg in de spreekkamer. Bevend ging ik tot
. hem, God smeekende mg te helpen. Toen ik de kamer bin- z
l· Q nentrad, was ik verbaasd te zien, hoe slecht hg er uit
· zag en hoe treurig en ongelukkig zgn blik was. Ik zeide:
« ,,Vader, zeg mg spoedig, wat gg mg te zeggen hebt, en ·
j herhaal, bid ik u, de woorden niet, die gg laatst tot mg -
_ gesproken hebt, want ik kan er niet naar luisteren; zg zgn
, godslasterlgk."
Hg antwoordde mg: ,,0, zuster, lieve zuster, vergeef mg!
·· Ik weet, dat mgne woorden u verontrusten, maar ik moet ·,
5 ze spreken; mgn hart breekt! O God, waarom ben ik ooit
priester geworden? Lieve zuster, toen ik u voor het eerst
~
ï
s
4
H i
r
E .
l. · _ . .